Seminarium:

Poparcie dla demokracji. Charakterystyka zjawiska i jego uwarunkowania / Support for democracy. Characteristics and determinants of the phenomenon

Prof. Krzysztof Korzeniowski, Pracownia Psychologii Politycznej IP PAN

Data:

27 października 2022

Poparcie dla demokracji. Charakterystyka zjawiska i jego uwarunkowania

Zbudowano hybrydową miarę poparcia dla demokracji. Składają się na nią bezpośrednia ocena demokracji, oświecone rozumienie demokracji i prodemokratyczne decyzje wyborcze. Empiryczną podstawę wykładu stanowi badanie panelowe przeprowadzone w latach 2017 i 2019.

Kluczowym warunkiem obecnego poparcia dla demokracji okazało się uprzednie poparcie. Znaczenie niektórych uprzednich silnych bezpośrednich predyktorów poparcia dla demokracji (np. autorytaryzmu, myślenia urojeniowego, cnoty obywatelskiej) “rozpuszcza się” w uprzednim poparciu. Nie ma powodów aby przypuszczać, że poparcie dla demokracji zależy od wiedzy politycznej. Obecne poparcie dla demokracji jest wzmacniane przez kapitał kulturowy jednostki. Stwierdzono dwa czynniki, które konsekwentnie osłabiają poparcie dla demokracji: “stadność” (trybalizm) i religijność.

 

Support for democracy. Characteristics and determinants of the phenomenon

The hybrid measure of support for democracy was constructed. It consists of explicit democracy appraisal, enlightened understanding of democracy, and pro-democratic electoral choices. The empirical basis of the lecture was panel study conducted in 2017 and 2019.

A key condition for supporting democracy today is to support it previously. The role of some direct and strong prior predictors of support for democracy (e.g. authoritarianism, delusional thinking, civic virtue) „dissolves” in prior support. There is no reason to believe that support for democracy depends on political knowledge. The current support for democracy is strengthened by the cultural capital of an individual. There are two factors that consistently weaken support for democracy: „herd mentality” (tribalism) and religiousness.

 

Zobacz również


Skip to content