Seminarium:

Klasa społeczna jako źródło cierpień. Narracyjna analiza ścieżek awansu społecznego na przykładzie pracowników naukowych / Social class as a source of suffering. A narrative analysis of upward mobility among academics

dr Kamil Łuczaj, WSIiZ Rzeszów, KBnM PAN i mgr Edyta Tobiaszewicz, Wydział Filozoficzny, Uniwersytet Jagieloński

Data:

17 lutego 2022

Klasa społeczna jako źródło cierpień. Narracyjna analiza ścieżek awansu społecznego na przykładzie pracowników naukowych

Abstrakt

Celem wystąpienia jest przedstawienie wniosków płynących z analizy 26 autobiograficznych wywiadów narracyjnych z osobami wywodzącymi się z klas robotniczych, które dołączając do grona akademickiego, doświadczyły kosztów awansu społecznego. W trakcie spotkania skoncentrujemy się na analizie fragmentów poszczególnych narracji, w których badani relacjonują doświadczenia intepretowane w kategoriach cierpienia, trudności, barier czy problemów, a odnoszące się do różnych dziedzin ich życia (osobistego, zawodowego, rodzinnego). Na podstawie materiału empirycznego odpowiemy na pytania, „W jaki sposób badani relacjonują doświadczane trudności? (Jak wiele mówią? Co przemilczają? Umniejszają? Hiperbolizują?)” oraz „Jaką strategię względem tych trudności obierają?” („Jakie zasoby mobilizują w tym celu?”).

 

Social class as a source of suffering. A narrative analysis of upward mobility among academics

Abstract

This presentation discusses conclusions from the analysis of 26 autobiographical narrative interviews with people from working-class backgrounds who, by becoming academic staff, experienced some costs of upward mobility. We analyze individual narratives, in which the informants report experiences related to their personal, professional, family life and interpret them in terms of suffering, difficulties, barriers, or problems. Based on empirical material, we answer the following questions: „How do the respondents narrate about their difficult experiences? (How much do they say? What do they keep quiet about? What do they downplay? What do they overemphasize?)” and „What strategy do they adopt towards these difficulties?” („What resources do they mobilize for this purpose?”).

Zobacz również


Skip to content