Studia doktoranckie w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk

STRONA ARCHIWALNA STUDIÓW DOKTORANCKICH

W myśl przepisów Ustawy o Szkolnictwie Wyższym z dnia 20 lipca 2018 r. Studia Doktoranckie w IPPAN bedą prowadzone w nowej formie.

Aktualne informacje: tutaj

 

W dniu 22 marca 2013 r. na wniosek Rady Naukowej Instytutu Psychologii PAN dyrektor Instytutu Psychologii PAN prof. Urszula Jakubowska powołała czteroletnie, niestacjonarne, odpłatne studia doktoranckie.

UWAGA! Nabór na rok akademicki 2018/19 był ostatnim naborem na Studia Doktoranckie w dotychczasowej formule. Zgodnie z wymogami nowej ustawy, powołana została Szkoła Doktorska, do której serdecznie zapraszamy wszystkie osoby, które są zainteresowane doktoratem z psychologii. Więcej informacji tutaj.
IPPAN prowadzi również wsparcie doktoratów w trybie eksternistycznym – więcej informacji tutaj.

Celem studiów doktoranckich jest wspomaganie przygotowania rozprawy doktorskiej przez osoby szczególnie uzdolnione i zainteresowane praca naukowo-badawczą. Służyć ma temu rozbudowana w programie studiów część doskonaląca warsztat badawczy, wcześnie rozpoczęta i bliska współpraca z opiekunem naukowym (w ramach seminarium doktorskich i staży naukowo-badawczych) oraz kontakt z najnowszymi osiągnięciami dyscypliny (w ramach wykładów monograficznych i seminarium doktorskiego).

Rekrutacja na rok akademicki 2018/19 zostaje przedłużona do 25 września. 

Warunki i tryb rekrutacji na Studia Doktoranckie Instytutu Psychologii PAN

Uczestnikami studiów doktoranckich IP PAN mogą być absolwenci szkół wyższych posiadający tytuł zawodowy magistra lub równoważny.

 1. Rekrutację przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez Dyrektora IP PAN. Komisja rekrutacyjna podejmuje decyzje w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie.
 2. Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora IP PAN w terminie czternastu dni od dnia powiadomienia o decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji na studia doktoranckie. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.
 3. Warunkiem przyjęcia na I rok studiów jest pozytywny wynik postępowania rekrutacyjnego.
 4. Postępowanie rekrutacyjne obejmuje dwa etapy:
  – złożenie w terminie od 1 marca do 25 września dokumentów, które zostaną wstępnie rozpatrzone przez komisję rekrutacyjną,
  – rozmowę rekrutacyjną (rozmowy odbędą się w drugiej połowie września b.r.).
 5. Kandydaci nie posiadający tytułu magistra psychologii w czasie rozmowy rekrutacyjnej zdają egzamin z podstaw psychologii.
 6. Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.

Warunki naboru na czteroletnie niestacjonarne płatne studia doktoranckie z zakresu psychologii

Warunkiem dopuszczenia do rozmowy kwalifikacyjnej jest złożenie następujących dokumentów:

Wymagane:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis*,
 • życiorys,
 • egzemplarz pracy magisterskiej **,
 • wniosek kandydata na studia doktoranckie. (do pobrania TUTAJ),
 • dowód wniesienia wpisowego na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 150 zł na konto Instytutu Psychologii PAN z zaznaczeniem: „wpisowe na studia doktoranckie”: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 00-955, numer rachunku: 25 1130 1017 0020 1466 9820 0002.
 • formularz rejestracyjny online (przed przystąpieniem do wypełniania formularza należy przygotować skan dyplomu, kolorowe zdjęcie do legitymacji w formacie jpg lub png, potwierdzenie opłaty w formie elektronicznej- skan lub pdf)
 • dodatkowo (nieobowiązkowe): prace naukowe i popularnonaukowe, ekspertyzy, raporty, publikacje, rekomendacje itp.

* Tegoroczni absolwenci szkół wyższych, którzy jeszcze nie obronili pracy magisterskiej, w miejsce odpisu dyplomu składają zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium. Decyzja w sprawie przyjęcia na studia doktoranckie zostanie podjęta przez komisję po przedstawieniu dyplomu magisterskiego.
** Egzemplarz pracy magisterskiej zostanie zwrócony kandydatowi bezpośrednio po rozmowie kwalifikacyjnej.

 

Dokumenty będą przyjmowane w sekretariacie IP PAN, w Warszawie, ul. Jaracza 1, I piętro, pokój nr 7 lub można je przesłać pocztą na adres:
Instytut Psychologii PAN
Studia Doktoranckie
ul. Jaracza 1 00-378 Warszawa

Rekrutacja na studia doktoranckie zostanie przeprowadzona przez Komisję Rekrutacyjną na podstawie złożonych dokumentów i rozmowy kwalifikacyjnej. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni osobiście.

Zajęcia na studiach doktoranckich rozpoczynają się w październiku. Zjazdy odbywają się raz w miesiącu. Zaplanowano cztery zjazdy, na których odbywają się zajęcia i jeden dodatkowy, zarezerwowany na zaliczenia i egzaminy.

Warunki płatności na Studiach Doktoranckich Instytutu Psychologii PAN

 1. Warunki odpłatności za studia doktoranckie określa umowa zawarta w formie pisemnej między Instytutem Psychologii PAN a uczestnikiem studiów doktoranckich.
 2. Składnikami opłaty są:
  a) wpisowe na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 150 zł.
  b) opłata roczna 7000 płatna z góry w terminie do 30.09 danego roku lub płatna w dwóch ratach po 3500 zł: I rata do dnia 30.09, II rata do dnia 31.01 danego roku.
 3. Wpłaty dokonać należy na konto: Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7,
  00-955, numer rachunku: 25 1130 1017 0020 1466 9820 0002
 4. Nieuiszczenie opłaty w terminach do dnia 30.09 (rocznej lub semestralnej) i do dnia 31.01(semestralnej) powoduje skreślenie z listy uczestników studiów doktoranckich bez uprzedniego powiadomienia.
 5. Ponowne wpisanie na listę wymaga złożenia przez uczestnika do kierownika studiów odpowiedniego wniosku, wniesienia opłaty za studia i pokrycia kosztów manipulacyjnych w wysokości 500 zł.
 6. Koszty otwarcia i prowadzenia przewodu doktorskiego oraz wydania dyplomu doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia pokrywa Instytut Psychologii PAN.
 7. Płatności ustają z chwilą zakończenia studiów doktoranckich lub złożenia rozprawy doktorskiej Radzie Naukowej Instytutu Psychologii PAN.

KONKURS NA NAJLEPSZY PROJEKT BADAWCZY Z DZIEDZINY PSYCHOLOGII

Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na najlepszy projekt badawczy z dziedziny psychologii. Konkurs adresowany jest do absolwentów studiów wyższych, kandydatów na Studia Doktoranckie w Instytucie Psychologii PAN.

Nagrodami w konkursie są stypendia Dyrektora Instytutu Psychologii PAN:

I nagroda – całkowite zwolnienie z czesnego za I rok studiów
II nagroda – 50% zwolnienie z czesnego za I rok studiów
III nagroda – 20% zwolnienie z czesnego za I rok studiów
(Zwolnienie z czesnego może być przedłużane na kolejne lata na zasadach określonych w regulaminie studiów.)

Do konkursu należy zgłaszać oryginalny autorski projekt badawczy, który mógłby znaleźć rozwinięcie w przyszłej rozprawie doktorskiej. Główne kryteria oceny prac to oryginalność pytań badawczych, znajomość literatury przedmiotu i poprawność metodologiczna.

Konkurs składa się z dwóch etapów. W etapie pierwszym Komisja Konkursowa dokona wstępnej oceny projektów badawczych. W drugim etapie autorzy najlepszych projektów zostaną zaproszeni na rozmowy konkursowe. Uczestnicy II etapu zostaną zwolnieni z opłat rekrutacyjnych i rozmowy kwalifikacyjnej na Studia Doktoranckie IP PAN.

Formularz Konkursowy

1. Nie jestem psychologiem. Czy mogę studiować na Studiach Doktoranckich w IP PAN?
Tak, studiować mogą wszystkie osoby mające tytuł magistra lub równoważny. Mniej więcej połowa naszych doktorantów to osoby. które ukończyły inne niż psychologia kierunki studiów.

2. Nie mam promotora / opiekuna. Czy muszę go znaleźć przed zgłoszeniem się na studia?
Nie. Jest na to czas na pierwszym roku. Jeśli zaś opiekun już jest wybrany, to można jego nazwisko podać w zgłoszeniu.

3. Mam opiekuna, ale nie jest on psychologiem. Czy to problem?
Opiekunem może być dowolny samodzielny pracownik naukowy (doktor habilitowany lub profesor) specjalizujący się w psychologii lub dziedzinach pokrewnych. Opiekunem pomocniczym może być doktor.

4. Nie mam tematu pracy. Czy muszę go podać w zgłoszeniu?
Nie. Na wybór tematu pracy jest czas na pierwszym roku.

5. Czy będąc doktorantem/doktorantką muszę prowadzić zajęcia dydaktyczne?
Nie ma takiego obowiązku. W trakcie studiów trzeba zaliczyć praktyki, ale mogą one mieć różną formę.

6. Czy mogę studiować za darmo?
Tak. Jest na to kilka sposobów: udział w konkursie lub uzyskanie zniżek do 100% czesnego wynikających ze spełnienia wymogów stawianych w regulaminie.

7. Czy mogę wcześniej skończyć studia i obronić pracę doktorską?
Tak. Osoby, które uzyskają 54 punkty ECTS, mają otwarty przewód i gotową pracę mogą zakończyć studia wcześniej.

8. Ile mam czasu na obronę pracy doktorskiej?
IP PAN pokrywa koszty przewodu i obrony do 3 lat po odbyciu studiów i uzyskaniu 54 punktów ECTS. Nie ma przeszkód, żeby przeprowadzić obronę pracy wcześniej lub później.

9. Czy doktoranci IP mają możliwość korzystania z programu SPSS, czy jest on instalowany na komputerze studenta?
​Tak, doktoranci maja możliwość pobrania programu ze strony studiów lub wypożyczenia go z biblioteki.

10. Czy na studiach doktoranckich istnieje możliwość uzyskania stypendium dla osób niepełnosprawnych?
tak, istnieje możliwość uzyskania stypendium dla niepełnosprawnych, ale są to z reguły bardzo niewielkie kwoty​. Nasi doktoranci pobierają dofinansowanie z PFRON. Terminy opłat to wrzesień i styczeń. Można się ubiegać o zmianę tych warunków. Warto również zwrócić uwagę na inne formy finansowania studiów, są to m.in.: udział w konkursie – całkowite lub częściowe zwolnienie z czesnego, stypendia za wyniki w nauce – zdecydowanie większe kwoty niż stypendia dla niepełnosprawnych, granty MNISW dla młodych naukowców (tu raczej pieniądze na badania niż wynagrodzenia) i granty NCN Preludium (regularne wynagrodzenie).

11. Czy doktoranci z niepełnosprawnościami mogą liczyć na jakieś udogodnienia?
​Tak, IP jest wyposażony w system wspomagania słuchu (pętlę indukcyjną) i specjalistyczny komputer umożliwiający korzystanie z zasobów biblioteki i oprogramowania SPSS osobom niewidomym i niedowidzącym.

Kontakt

Sekretarz Studiów Doktoranckich
dr Grzegorz Pochwatko
email: grzegorz.pochwatko@brandinteractive.pl
tel.: 22 583 13 93

Sekretariat Instytutu Psychologii PAN
mgr Małgorzata Maroń
email: sekretariat@brandinteractive.pl
tel. 22 583 13 86 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Skip to content