Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej

Pracownia Psychologii Porównawczej i Ewolucyjnej jest placówką IP PAN prowadzącą badania na zwierzętach i ludziach. Podejmujemy tematy skupione wokół takich zagadnień jak reakcja na nowość, poszukiwania nowości, adaptacja i akceptacja nowych rodzajów żywności, neofobia pokarmowa oraz ciekawość w zachowaniu się zwierząt i ludzi. W swojej działalności staramy się budować związki pomiędzy psychologią wraz z jej subdyscyplinami a psychologią porównawczą zwierząt.

 

Lista grantów zrealizowanych i prowadzonych:

  • Grant# UMO-2020/37/N/HS6/02694. Analiza trafności i rzetelności pomiaru stanu emocjonalnego u szczurów za pomocą wskaźnika behawioralnego: grooming. [Analysis of the validity and reliability of the emotional state assessment method in rats on the basis of a grooming behavior.] 2021-2023.
  • Grant# UMO-2017/27/B/HS6/01197. Ludzie i owady - analiza psychologicznych aspektów niechęci do owadów i ich spożywania. [People and insects - analysis of psychological aspects of aversion to insects and their consumption.] 2017-2023.
  • Grant# UMO-2015/17/B/HS6/04206. Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do zaawansowania procesów adaptacji jednostki do warunków stworzonych przez cywilizację ludzką, tzw. syndromu udomowienia. [The impact of the physical environmental enrichment on the development of behavior. Analysis of the environmental effects in relation to the advancement of individual’s adaptation to the conditions created by the human civilization, the domestication syndrome.] 2016-2020. 
  • Grant# UMO-2015/19/D/HS6/00781. Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych. [Mechanisms of development of food neophobia and shaping food preferences]. 2016-2020.
  • Grant # UMO-2013/09/B/HS6/03435. Neofobia pokarmowa u dzikich szczurów wędrownych (Rattus norvegicus) z populacji o zróżnicowanej presji środowiskowej. [Food neophobia in wild Norway rats (Rattus norvegicus) from populations with diversified environmental pressure.] 2013.
  • Grant #UMO-2011/01/B/HS6/06442 “Wpływ doświadczeń społecznych nabywanych w okresie wczesno- młodzieńczym i wczesnej dorosłości na późniejsze funkcjonowanie osobników dorosłych u szczurów WWCPS, Brown Norway i Long Evans.” [Impact of social experience acquired during the early-adolescence and early adulthood on functioning of adult WWCPS, Brown Norway and Long Evans rats]. 2011.
  • Grant #UMO-2011/01/B/HS6/02458 “Wczesne doświadczenia społeczne a zmiany rozwojowe w perspektywie ewolucyjnej teorii życia ” [Early social experiences and the delopmental changes in the perspective of evolutionary history of life ]. 2011.

 

Opracowane narzędzia/metody badawcze:

Pisula, W., & Modlinska, K. (2020). Protocol for Measuring Free (Low-stress) Exploration in Rats. BIO-PROTOCOL, 10(2). https://doi.org/10.21769/BioProtoc.3485

 

 

Materiały popularno-naukowe:

O jedzeniu mięsa….

https://www.ur.edu.pl/storage/file/core_files/2022/11/17/d9b8f137fa70b6946522fbbcae99ccc5/wglad_17_2022.pdf

 

Granty

Publikacje

Aktualnie prowadzone badania

Skip to content