Seminarium:

Projektowanie zaawansowanych środowisk wirtualnych na potrzeby badawcze w podejściu partycypacyjnym w zespołach transdyscyplinarnych / Designing advanced virtual environments for research with the use of a participatory approach in transdisciplinary teams

dr Wiesław Kopeć, prof. PJATK, oraz dr Kinga Skorupska XR Lab, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Data:

28 października 2021

Tytuł:
Projektowanie zaawansowanych środowisk wirtualnych na potrzeby badawcze w podejściu partycypacyjnym w zespołach transdyscyplinarnych

Abstrakt PL:
Intensywny rozwój rozwiązań w zakresie immersyjnych systemów rzeczywistości wirtualnej otworzył nowe perspektywy przed badaniami wykorzystującymi ecological validity, czyli warunki eksperymentalne zbliżone do naturalnych. Tego typu środowiska potrafią zapewnić stosunkowo wysoki realizm połączony z kontrolowanymi i powtarzalnymi warunkami prowadzonych eksperymentów. Z drugiej strony proces tworzenia takich środowisk wykracza poza możliwości typowych zespołów badawczych, zwłaszcza z nauk społecznych i humanistycznych. Co więcej tradycyjne, kaskadowe podejście do wytwarzania narzędzi informatycznych (waterfall) bywa w tym przypadku zawodne. Odpowiedzią na powyższe wyzwania jest tworzenie dynamicznych transdyscyplinarnych zespołów tworzących rozwiązania w trybie rapid software and content development z wykorzystaniem podejścia partycypacyjnego. Przykładem tej współpracy są zaawansowane środowiska badawcze VR tworzone przez XR Lab Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK) w ramach sieci współpracy HASE (Human Aspects in Science and Engineering) skupiającej czołowe laboratoria badawcze z obszaru VR, m.in. Laboratorium Rzeczywistości Wirtualnej i Psychofizjologii Instytutu Psychologii PAN, Emotion Cognition Lab Uniwersytetu SWPS czy Laboratorium Interaktywnych Technologii OPI-PIB.

Title:
Designing advanced virtual environments for research with the use of a participatory approach in transdisciplinary teams

Abstract EN:
The dynamic development of immersive virtual reality systems opened new perspectives for research utilizing ecological validity, i.e. experimental conditions close to natural ones. Such immersive virtual environments can provide relatively high realism as well as controlled and repeatable experimental conditions. However, the process of creating such environments is beyond the capabilities of typical research teams, especially in social sciences and humanities. Moreover, the traditional approach to the creation of IT tools (waterfall) tends to be unreliable in this case. To address the above challenges a new approach is necessary. It relies on the creation of dynamic transdisciplinary teams developing solutions in rapid software and content development mode with the use of participatory approach. An example of such cooperation are advanced VR research environments created by XR Lab of Polish-Japanese Institute of Information Technology (PJAIT) as a part of HASE (Human Aspects in Science and Engineering) research network that includes leading VR laboratories such as Virtual Reality and Psychophysiology Laboratory of Institute of Psychology of Polish Academy of Sciences, Emotion Cognition Lab of SWPS University or Laboratory of Interactive Technologies of the National Information Processing Institute.

Zobacz również


Skip to content