Tryb eksternistyczny

Rekrutacja na 2022/2023 została otwarta i trwa do 22.09.2022.

Zapoznaj się z warunkami rekrutacji i wypełnij formularz zgłoszeniowy

I. Informacje podstawowe

DOKTORAT EKSTERNISTYCZNY
W
INSTYTUCIE PSYCHOLOGII
Polskiej Akademii Nauk

WSPARCIE DOKTORATÓW EKSTERNISTYCZNYCH

Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk wspiera osoby ubiegające się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym. W ramach Programu wsparcia zapewniamy opiekę naukową oraz pokrycie kosztów postępowania ws. nadania stopnia, w tym egzaminu z psychologii, potwierdzającego kwalifikacje na poziomie 8 PRK, egzaminu potwierdzającego znajomość języka angielskiego na poziomie B2 oraz recenzji.

Specyfiką Programu jest kontakt doktorantki lub doktoranta z opiekunem naukowym. Opiekun przedstawia zindywidualizowany syllabus, organizuje regularne spotkania (jedno w miesiącu, 10 w roku akademickim), wyznacza zadania przyczyniające się do uzupełnienia wiedzy i umiejętności (minimum dwa zadania w roku, kończące się egzaminem lub zaliczeniem), sprawuje nadzór nad przygotowaniem koncepcji doktoratu oraz wniosków grantowych (np. grantu Preludium na sfinansowanie badań do doktoratu).

Przykładowy program prac obejmuje: w pierwszym roku, przygotowanie konspektu pracy doktorskiej (z udziałem Opiekuna); w drugim roku, przygotowanie wniosku grantowego, wykonanie badań wstępnych oraz zadań rozwojowych, przydzielonych przez Opiekuna; w trzecim roku, realizacja badań właściwych i przygotowanie części teoretycznej pracy doktorskiej; w czwartym roku, wykonanie analizy wyników badań, przygotowanie opisu rezultatów i dyskusji, przygotowanie publikacji.

Program otwarty jest również na absolwentów kierunków innych niż psychologia. Z myślą o nich przygotowano blok zajęć złożony z podstaw psychologii, metodologii, statystyki i psychometrii. Zajęcia te realizowane są przed przystąpieniem do właściwego Programu, a ich zaliczenie jest wymagane. Absolwenci kierunków innych niż psychologia przystępują do nich w roku zerowym, zaś absolwenci psychologii mogą przystąpić w dowolnym momencie trwania Programu, jako do zajęć fakultatywnych, rozwojowych.

W ramach Programu wsparcia można realizować doktoraty tradycyjne i wdrożeniowe. Realizacja doktoratu wdrożeniowego wymaga dodatkowej umowy z partnerem przemysłowym/branżowym ws finansowania badań.

Nabór wniosków do Programu rozpoczyna się 15 czerwca br, kończy zaś 15 września. Kwalifikacji dokonuje komisja na podstawie rozmowy oraz opinii przyszłego Opiekuna, w przypadku absolwentów psychologii. W przypadku pozostałych osób opinia wymagana jest dopiero po zaliczeniu zajęć z podstaw psychologii.

II. Zasady szczegółowe
 1. Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk wspiera doktorantów ubiegających się o uzyskanie stopnia w trybie eksternistycznym.
 2. Program wsparcia obejmuje seminaria doktorskie oraz różnego rodzaju zajęcia rozwojowe, których celem jest zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej w dziedzinie psychologii oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności naukowej.
 3. Wynikiem uczestnictwa w programie jest przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie gotowości do ubiegania się o nadanie stopnia doktora.
 4. Program trwa maksymalnie 5 lat.
 5. Dyrektor Instytutu Psychologii PAN powołuje Pełnomocnika ds. Programu wsparcia doktoratów eksternistycznych
 6. Uczestnicy mają możliwość brania udziału w seminariach naukowych Instytutu Psychologii PAN, oraz innych spotkaniach naukowych organizowanych przez pracownie i zespoły badawcze
 7. Uczestnicy mogą korzystać biblioteki Instytutu Psychologii PAN, dostępu do baz danych czasopism naukowych, oprogramowania naukowego i statystycznego.
 8. Uczestnicy mają dostęp do sprzętu i laboratoriów IP PAN na zasadach preferencyjnych (określonych w regulaminach laboratoriów).

 

Udział w Programie jest płatny. Opłata roczna wynosi 7000 zł. Można ją wnieść jednorazowo (płatne do 30 września) lub w dwóch ratach po 3500 zł (płatne odpowiednio do 30 września i 31 stycznia). Brak opłaty skutkuje skreśleniem z listy uczestników. Ponowne wpisanie na listę wiąże się z wniesieniem opłaty manipulacyjnej w wysokości 500 zł.

Numer konta do wpłat: BGK 25 1130 1017 0020 1466 9820 0002

tytułem: “ekstern [imię i nazwisko]”

III. Procedura postępowania ws nadania stopnia doktora w ramach Programu
 1. Instytut Psychologii PAN posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dyscyplinie: psychologia ( zgodnie z art 185 p1. Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 30 sierpnia 2018 r. – dalej: Ustawa).
 2. O nadanie stopnia w trybie eksternistycznym w Instytucie Psychologii PAN może się ubiegać osoba, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub
  2. posiada dyplom, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym go uzyskała (w szczególnych przypadkach rozstrzyga Rada Naukowa Instytutu Psychologii PAN)
  3. uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK
   1. potwierdzenie uzyskania w/w efektów kształcenia uzyskuje się na podstawie:
    1. zaliczenia seminariów doktorskich oraz zajęć rozwojowych w ramach Programu
    2. zaliczenia egzaminu z psychologii potwierdzającego kwalifikacje na poziomie 8 PRK przed komisją powołaną przez Pełnomocnika ds. Programu
  4. uzyskała dyplom ukończenia studiów, certyfikat lub zdała egzamin potwierdzający znajomość języka angielskiego na poziomie B2 przed komisją powołaną przez Pełnomocnika ds. Programu
  5. posiada w dorobku co najmniej
   1. 1 artykuł naukowy opublikowany w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie MNISW, lub
   2. 1 artykuł w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowej lub
   3. 1 monografię naukową wydaną przez wydawnictwo ujęte w wykazie MNISW, lub
   4. 1 rozdział w takiej monografii
  6. przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  7. spełniła wymagania określone w regulaminie Instytutu Psychologii PAN dotyczącym nadawania stopni doktora w trybie eksternistycznym zgodnie z art 186 Ustawy)
 3. Rozprawa doktorska może być złożona w formie:
  1. monografii naukowej
  2. zbioru powiązanych tematycznie artykułów naukowych
  3. samodzielnej, wyodrębnionej części pracy zbiorowej
 4. Rozprawa doktorska może być sporządzona w języku polskim lub angielskim
 5. Postępowanie wszczyna się na wniosek doktoranta, do wniosku należy dołączyć rozprawę doktorską oraz pozytywną opinię promotora
 6. Promotorem może być osoba posiadająca przynajmniej stopień doktora habilitowanego, promotorem pomocniczym – osoba posiadająca stopień doktora
 7. Koszty postępowania pokrywa:
  1. Instytut Psychologii PAN, w przypadku doktorantów będących uczestnikami Programu seminariów
   doktorskich wspierających doktoraty w trybie eksternistycznym, którzy zyskali zaświadczenie o odbyciu zajęć dających kwalifikacje na poziomie 8 PRK (w terminie do 3 lat po ukończeniu programu) lub
  2. doktorant osobiście lub za pośrednictwem swojej macierzystej Uczelni lub Instytutu
 8. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w Instytucie Psychologii  PAN może odbywać się w trybie eksternistycznym (art. 197, p2 Ustawy). Instytut Psychologii PAN udziela wsparcia doktorantom starającym się o uzyskanie stopnia w tym trybie poprzez organizację seminariów doktorskich i zajęć rozwojowych.
IV. Wybór zajęć wspierających przygotowanie doktoratu w trybie eksternistycznym
 1. Konsultacje opiekuna naukowego – seminarium
  1. Uczestnik uczestniczy w seminarium, którego treść opracowuje wspólnie z opiekunem naukowym (oraz opiekunem pomocniczym, jeśli taki występuje)
  2. Uczestnik, w uzgodnieniu z opiekunem, opracowuje indywidualny plan badawczy zawierający w szczególności harmonogram przygotowania rozprawy doktorskiej i przedstawia go Pełnomocnikowi do końca roku akademickiego. Przedstawienie planu jest równoznaczne ze zgodą na opiekę nad realizacją programu przez Uczestnika.
  3. Postępy w realizacji programu oceniane są corocznie przez Opiekuna. Ocena postępów dostarczana jest Pełnomocnikowi do końca roku akademickiego.
  4. Negatywna ocena postępów skutkuje skreśleniem z listy uczestników programu.
  5. Na wniosek Uczestnika, poparty przez Opiekuna, za zgodą Pełnomocnika, możliwe jest powtórzenie roku seminarium, które łączy się z dodatkową opłatą
  6. Realizacja planu podlega ocenie śródokresowej w połowie okresu kształcenia. Oceny dokonuje komisja powołana przez Dyrektora Instytutu Psychologii PAN na wniosek Pełnomocnika
  7. negatywna wynik oceny skutkuje skreśleniem z listy uczestników programu. Skreślenie z listy następuje w drodze decyzji administracyjnej. Od decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy.
  8. W szczególnych przypadkach możliwa jest przerwa w uczestnictwie w Programie:
   1. zdrowotna
   2. z powodu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego
   3. ze względu na konieczność prowadzenia długotrwałych badań – wymaga poparcia opiekuna. O przerwę wnioskuje uczestnik.
  9. Kształcenie w ramach seminarium kończy się złożeniem rozprawy doktorskiej. Termin złożenia określony jest w indywidualnym planie badawczym. Termin ten może być przedłużony na wniosek uczestnika, poparty przez opiekuna, nie dłużej niż o 2 lata.
 2. Zadania rozwojowe
  1. zadania uzupełniające wiedzę i umiejętności, kończące się egzaminem lub zaliczeniem (minimum 2 w roku) wyznacza Opiekun
  2. celem realizacji tych zadań jest zdobycie ogólnej wiedzy teoretycznej w dziedzinie psychologii oraz umiejętności samodzielnego prowadzenia działalności naukowej
  3. realizacja zadań jest obowiązkowa i kończy się oceną
  4. zaliczenie zadań odbywa się w trybie rocznym

Lista proponownaych seminariów:
Rok akademicki 2021/22

V. Rekrutacja
 1. W programie wsparcia doktorantów eksternistycznych może wziąć udział osoba, która:
  1. posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub
  2. posiada dyplom, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym go uzyskała (w szczególnych przypadkach rozstrzyga Rada Naukowa Instytutu Psychologii PAN)
 2. Rekrutacja do programu odbywa się w drodze konkursu. Zgłoszenia kandydatów ocenia komisja konkursowa powołana przez dyrektora Instytutu Psychologii PAN. Komisja składa się z co najmniej trzech pracowników naukowych.
 3. Kandydaci w wyznaczonym terminie dostarczają następujące dokumenty
  1. elektroniczny formularz rejestracyjny zawierający
   1. podstawowe dane kandydata, CV naukowe
   2. opis zainteresowań naukowych
   3. opinię przyszłego Opiekuna (w przypadku absolwentów psychologii)
  2. podanie o przyjęcie do programu
  3. dowód wpłaty opłaty rekrutacyjnej (skan lub pdf przelewu; 100 zł tytułem “opłata rekrutacyjna [imię i nazwisko];
   na konto IP PAN BGK 25 1130 1017 0020 1466 9820 0002)
 4. Kandydaci w wyznaczonym terminie odbywają rozmowę kwalifikacyjną
 5. Przyjęcie do programu następuje w drodze wpisu na listę
 6. Odmowa przyjęcia następuje w drodze decyzji administracyjnej, od której przysługuje odwołanie do dyrektora Instytutu Psychologii PAN
 7. Wyniki konkursu są jawne, lista przyjętych osób publikowana jest po zakończeniu całego procesu rekrutacyjnego na stronach internetowych Instytutu Psychologii PAN.
VI. Kontakt

Sekretariat Instytutu Psychologii PAN
email: sekretariat@psych.pan.pl
tel. 22 583 13 86 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)

Szkoła doktorska

Tryb eksternistyczny

Skip to content