Seminarium:

Wstępne, prerejestrowane, otwarte, randomizowane badanie kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa samodzielnie aplikowanej wirtualnej terapii fobii społecznej / A randomized, open-label, controlled trial of cognitive-behavioral therapy of social anxiety disorder with the use of self-administered VR systems - assessment of safety and effectiveness of the intervention

Krzysztof Hanusz, Instytut Psychologii PAN

Data:

24 marca 2022

Wstępne, prerejestrowane, otwarte, randomizowane badanie kliniczne skuteczności i bezpieczeństwa samodzielnie aplikowanej wirtualnej terapii fobii społecznej

Zaburzenia związane z lękiem społecznym (and. social anxiety disorder) należą do najczęstszych zaburzeń lękowych. Wraz z rozwojem nowoczesnej technologii, wirtualna rzeczywistość (VR) jest coraz częściej wykorzystywana do diagnozy, oceny i leczenia zaburzeń psychicznych. W ostatnich latach oparta na VR terapia poznawczo-behawioralna fobii społecznej została uznana za nową technologię medyczną.

Celem naszego badania jest ocena bezpieczeństwa i skuteczności systemów wirtualnej rzeczywistości stosowanych w leczeniu lęku społecznego. System VR Mind został wykorzystany do wspomagania standardowej terapii poznawczo-behawioralnej, a system VR Mind+ jako samodzielne narzędzie do autoterapii.
Badanie miało charakter prerejetrowanej, randomizowanej, otwartej, pojedynczo zaślepionej, kontrolowanej próby. Łącznie 90 osób spełniających kryteria włączenia do badania podzielono na trzy grupy (warunki): CBT (grupa kontrolna), CBT+VR (grupa eksperymentalna) oraz VR (osoby korzystające wyłącznie z wirtualnej rzeczywistości). W badaniu zaplanowano trzy punkty pomiarowe: T0 (przed interwencjami), T1 (na 9.
sesji), oraz T2 (po interwencjach). Główny rezultat badania to silna redukcja całkowitego wyniku w LSAS pomiędzy T0, T1 i T2. T2. Redukcja punktacji LSAS jest porównywalna w warunkach CBT i CBT+VR. Wyniki są dyskutowane w kontekście możliwych implikacji praktycznych i teoretycznych.

A randomized, open-label, controlled trial of cognitive-behavioral therapy of social anxiety disorder with the use of self-administered VR systems - assessment of safety and effectiveness of the intervention

Social anxiety disorder (SAD) is a very frequent anxiety condition. With the advancement in modern technology, virtual reality (VR) is increasingly being used for the diagnosis, assessment and treatment of mental disorders. In recent years a VR-based cognitive-behavioural therapy for social phobia has been recognized as new medical technology. The aim of our study is to assess the safety and effectiveness of virtual reality systems used in the treatment of social anxiety. The VR Mind system has been used to support standard cognitive-behavioural therapy, while the VR Mind+ system as an independent tool for autotherapy.
The study was a preregistered, randomized, open-label, single-blind, controlled trial. A total of 90 people meeting inclusion criteria were divided into three groups (conditions): CBT (control group), CBT+VR (experimental group) and VR (people use only virtual reality exposure). We had three measurement points: T0 (before interventions), T1 (on 9 session), and T2 (after interventions).
The main effect constitutes a robust reduction in LSAS total score between T0, T1 and T2. The LSAS score reduction is comparable within CBT and CBT+VR conditions. Results are discussed in the context of possible practical and theoretical implications.

Zobacz również


Skip to content