Szkoła doktorska

Szkoła Doktorska w ramach Szkoły Nauk Społecznych PAN prowadzona jest przez Instytut Psychologii PAN we współpracy z Instytutem Filozofii i Socjologii PAN (jednostka koordynująca), oraz Instytutem Studiów Politycznych PAN. Szkoła Nauk Społecznych kształci w dyscyplinach: psychologii, socjologii, filozofii oraz nauk o polityce i administracji. Poniższe informacje dotyczą osób, które planują doktorat z psychologii.

Szczegóły dotyczące rekrutacji znajdują się tutaj. Wszelkich informacji na temat rekrutacji, programu i przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej udziela Sekretariat Szkoły Doktorskiej (kontakt poniżej).

Informacje dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 dostępne są tutaj.

Institute of Psychology of the Polish Academy of Sciences offers the candidates for a PhD in Psychology a possibility of joining the Doctoral School within the Graduate School for Social Research. For more information, please click here.

Important! Candidates who have not previously studied Psychology and have chosen Psychology as the discipline of their doctoral thesis will be required before interview to take an examination testing their knowledge of basic topics in psychology. The list of study topics and literature is available here.

Ważne dokumenty

Zagadnienia na egzamin z psychologii dla osób, które nie ukończyły studiów z psychologii. / Study topics and literature list for candidates who did not graduate from Psychology:

I. Warunki kwalifikacji do Szkoły Doktorskiej
 1. O przyjęcie do Szkoły Doktorskiej może ubiegać się kandydat, który:
  • legitymuje się tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym, lub
  • posiada dyplom potwierdzający ukończenie studiów wyższych za granicą, dający prawo do kontynuacji kształcenia lub otwarcia przewodu doktorskiego w państwie, w którego systemie szkolnictwa wyższego działa uczelnia, która ten dyplom wydała, lub
  • uzyskał efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 Polskiej Ramy Kwalifikacji.

W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o przyjęcie do Szkoły Doktorskiej nie obroniła jeszcze pracy magisterskiej i przedłoży zaświadczenie z macierzystej uczelni o przewidywanym terminie obrony, Dyrektor Szkoły Doktorskiej może podjąć decyzję o warunkowym dopuszczeniu do rekrutacji (i ewentualnym przyjęciu), określając przy tym czas, w jakim osoba ta zobowiązana jest dostarczyć dyplom ukończenia studiów magisterskich. Kierunek ukończonych przez kandydata studiów wyższych nie musi być zgodny z dyscypliną, w której kandydat zamierza przygotować rozprawę doktorską.

II. Indywidualny program kształcenia

Każdy doktorant ma indywidualny program kształcenia, który ustala wspólnie z promotorem lub promotorami.

Indywidualny program kształcenia obejmuje plan pracy na dany rok akademicki i zawiera planowane kursy oraz wszystkie inne aktywności w procesie kształcenia, w tym planowane konferencje i pracę nad rozprawą doktorską.

III. Zajęcia

Szczegółowe informacje na temat dostępnych kursów są dostępne tutaj

Kursy obowiązkowe obejmują:

 • Methodology and ethical issues of psychological studies (Metodologia i etyka badań psychologicznych)
 • Advanced statistical analysis (Zaawansowane analizy statystyczne)
 • Psychology in modules: Cognitive psychology, Peronality Psychology and Individual Differences, and Neurophysiological basis of behaviours (Psychologia ogólna w modułach: psychologia poznawcza, psychologia osobowości różnic indywidualnych oraz neurofizjologiczne podstawy zachowania)
 • Social Psychology (Psychologia społeczna)

Ponadto, dostępna będzie pula zajęć dodatkowych. Doktoranci będą mogli wybierać kursy zarówno ze swojej dyscypliny podstawowej, jak i z pozostałych dyscyplin oferowanych przez Szkołę Doktorską. Więcej informacji znajduje się w Ważnych dokumentach – program kształcenia.
Przykładowe sylabusy zajęć dodatkowych:
Political Psychology (seminar)
Programming PsychoPy Experiments with Python

IV. Informacje i kontakt

Wszelkich informacji na temat rekrutacji, zajęć i przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej udziela Sekretariat Szkoły Doktorskiej:

e-mail: sns@ifispan.edu.pl

telefon: (+48) 22 828 80 09

Szkoła doktorska

Tryb eksternistyczny

Skip to content