Seminarium:

Czym jest narcyzm? /  What is narcissism?

Radosław Rogoza, UKSW, Warszawa

Data:

4 listopada 2021

Czym jest narcyzm?

Jakkolwiek pierwsze skojarzenia z całą pewnością będą dotyczyły wielkościowego postrzegania własnej osoby, nie oznacza to, że to wystarczy aby opisać całe spektrum narcystycznych cech. W literaturze istnieją dwa uzgodnienia dotyczące osobowości narcystycznej. Po pierwsze, wyróżnia się dwa, prawie niezależne, narcystyczne fenotypy: narcyzm wielkościowy (tzn. ) oraz narcyzm nadwrażliwy (tzn. ). Po drugie, te fenotypy są zorganizowane w ramach spektrum trzech cech niższego rzędu: sprawczości (tzn. ), antagonizmu (tzn.) oraz neurotyczności (tzn.). W takim ujęciu, antagonizm wyjaśnia dlaczego dwa nieskorelowane konstrukty są tak samo nazwane. Prezentacja jest zorganizowana w trzech blokach. Na początku, postaramy się zdefiniować narcyzm, jego fenotypy oraz cechy niższego rzędu, przedstawiając jak poszczególne istniejące narzędzia w sposób teoretyczny i empiryczny odzwierciedlają mierzone konstrukty. W drugim bloku, opisujemy jaka jest struktura narcyzmu oraz jak jest ona ulokowana w ramach szerszych modeli osobowości. Na koniec, przedstawiamy kierunki przyszłych badań, wprowadzając nowy model narcyzmu nadwrażliwego, który pozwoli odpowiedzieć na pytanie jak jest zorganizowana struktura osobowości narcystycznej.

 What is narcissism?

Although the first thoughts would most likely regard grandiosity, this does not necessarily describe the whole breadth of the spectrum of narcissistic traits. In fact, within the literature there are two major agreements. First, there are two narcissistic, almost orthogonal narcissistic phenotypes: grandiose (i.e.,) and vulnerable (i.e.,). Second, these narcissistic phenotypes are organized within a spectrum of three narcissistic facets of agency (i.e.,), antagonism (i.e.,), and neuroticism (i.e.,). In this model, the antagonistic facet explains why two uncorrelated constructs are labelled with the same name. The current presentation is organized in three sections. First, we attempt to define narcissism per se, as well as narcissistic phenotypes and facets, demonstrating how existing measures of narcissistic traits capture theoretically and empirically measured constructs. Second, we argue what is the structure of narcissism and how this structure is organized in broader models of personality. Third, we present future directions, introducing a new model of vulnerable narcissism, answering the question of how the structure of narcissistic personality is organized.

Zobacz również


Skip to content