Przewody doktorskie

Procedura

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Psychologii PAN

W Instytucie Psychologii PAN stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia nadawany jest przez Radę Naukową IP PAN w drodze przewodu doktorskiego, wszczętego na wniosek osoby ubiegającej się o nadanie stopnia doktora, która:

posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera, lekarza lub inny równorzędny
zdała egzaminy doktorskie
przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
zdała egzamin z nowożytnego języka obcego lub posiada certyfikat potwierdzający znajomość nowożytnego języka obcego.

Komisja

ds. Przewodów Doktorskich IP PAN

Procedura informacje

Przewody

mgr Paweł Dobrowolski

mgr Katarzyna Cantarero:

stopień doktora nadano uchwałą RN z dnia 20.02.2015r.

mgr Marta Penczek-Zapała

stopień doktora nadano uchwałą RN z dnia 13.11.2015r.
Skip to content