Seminarium:

Rola tożsamości narodowej w kształtowaniu troski o środowisko / The role of national identity in shaping environmental concern

Aleksandra Cisłak, Uniwersytet SWPS, Warszawa

Data:

31 marca 2022

Rola tożsamości narodowej w kształtowaniu troski o środowisko

Prezentowana tu linia badań analizuje podstawy orientacji środowiskowej związane z przynależnością grupową, aby dostarczyć wiedzy, która może być pomocna w zmniejszeniu negatywnego wpływu działalności człowieka na środowisko. Opierając się na teorii tożsamości społecznej i współczesnych odkryciach empirycznych, koncertujemy się na postawach środowiskowych, które potencjalnie mogą mieć poważne konsekwencje w świecie rzeczywistym. Rozróżniając bezpieczne i obronne formy tożsamości grupowej pokazujemy, że tylko te ostatnie wiążą się negatywnie z troską o środowisko naturalne. Weryfikujemy rolę grupowej defensywności (przy kontroli indywidualnej defensywności) w kształtowaniu orientacji pro- i anty-środowiskowej, przekonań związanych z klimatem oraz wsparcia dla polityki klimatycznej. Dyskutujemy potencjalne mechanizmy, które stoją za rolą defensywnej tożsamości grupowej w kształtowaniu postaw środowiskowych: wiarę w odporność grupy, poparcie dla populistycznych przekazów i polityk oraz wrażliwość na zagrożenie wizerunku grupy. Na tej bazie proponujemy sposoby na zwiększenie wsparcia dla polityki prośrodowiskowej.

The role of national identity in shaping environmental concern

This line of research investigates the group-level underpinnings of environmental orientation to provide information that can be helpful in reducing the negative environmental impact of human activities. We draw on social identity theory and contemporary empirical findings to probe environmental attitudes with potentially grave real-world consequences. We differentiate between secure and defensive forms of ingroup identity and show that only the latter undermine concern for the natural environment. Namely, we probe the role of group-level defensiveness (over and above individual-level defensiveness) in shaping pro- and anti-environmental orientation, climate-related beliefs and support for climate-related policies. We propose the potential mechanisms that stand behind the role of defensive ingroup identity in shaping environmental attitudes: the belief in ingroup invincibility, support for populist messages and policies, and sensitivity to ingroup image threat. We suggest ways to enhance support for pro-environmental policies.

Zobacz również


Skip to content