Seminarium:

Łączenie metod komputerowego rozpoznawania obrazu i systemów dynamicznych do badania zachowań niemowląt / Combining Computer Vision and Dynamical Systems Methods to study Infant Behaviour

David Lopez Perez, Instytut Psychologii PAN

Data:

28 kwietnia 2022

Łączenie metod komputerowego rozpoznawania obrazu i systemów dynamicznych do badania zachowań niemowląt

Jednym z wyzwań, przed jakim stoją dziś naukowcy zajmujący się rozwojem, jest rejestrowanie spontanicznych ruchów niemowląt podczas naturalnych czynności. Nowatorskie metody, takie jak systemy Motion Capture, urządzenia do noszenia na ciele i metody komputerowego rozpoznawania obrazu, prawdopodobnie zrewolucjonizują pomiary zachowań motorycznych niemowląt w różnych kontekstach sytuacyjnych i społecznych. Chociaż technologia wykorzystywana w urządzeniach do noszenia może pozwolić na pomiar bardzo subtelnych zmian w postawie i ruchach ciała niemowląt, które nie są łatwe do zauważenia gołym okiem, analiza wideo nadal jest uważana za złoty standard analizy zachowania niemowląt, ponieważ tylko tym sposobem można uchwycić bogactwo i złożoność zachowań oraz szczegóły otaczającego kontekstu. Nic dziwnego, że w ciągu ostatnich kilku lat doprowadziło to do opracowania wielu nowych, doskonałych narzędzi do automatycznego śledzenia ludzkiej postawy. Jednak wraz z rozwojem technologii wzrasta również ilość danych. Analiza dłuższych i bardziej złożonych zapisów naturalnej aktywności niemowląt wymaga pracochłonnego i kosztownego ręcznego kodowania. W tej prezentacji przedstawię nasze najnowsze wyniki łączenia metod komputerowego rozpoznawania obrazu z systemami dynamicznymi w celu analizy zachowań niemowląt.

Combining Computer Vision and Dynamical Systems Methods to study Infant Behaviour

One of the challenges that developmental scientists are facing today is recording infants’ spontaneous movements during natural activities. Novel methods such as Motion Capture systems, wearables and computer vision methods will likely revolutionise the measurement of infants’ motor behaviour in various situational and social contexts. Although wearable technology may allow for measuring very subtle changes in infants’ postures and body movements that are not easy to perceive with the naked eye, video-based analysis is still considered the gold standard for the analysis of infant behaviour because it is the only tool able to capture the richness and complexity of behaviours as well as the details of the surrounding context. Unsurprisingly, this led to the development of many new excellent tools for automatic tracking of human postures in the last few years. However, as technology improves the amount of data also increases. The analysis of longer and more complex recordings of infants’ natural activity requires laborious and costly manual coding. In this talk, I will present our latest results combining computer vision methods with dynamical systems methods for the analysis of infant behaviour.

Zobacz również


Skip to content