Seminarium:

Identyfikacja z całą ludzkością: uwarunkowania, predyktory, konsekwencje / Identification with all humanity: determinants, predictors and social consequences

Katarzyna Hamer-den Heyer, Instytut Psychologii PAN

Data:

7 kwietnia 2022

Identyfikacja z całą ludzkością: uwarunkowania, predyktory, konsekwencje

Koncepcja tak szerokiej identyfikacji społecznej jaką jest identyfikacja z całą ludzkością, często wywołuje u odbiorców dwa rodzaje reakcji. Niektórzy uważają rozpowszechnienie takiej identyfikacji w dobie globalizacji za oczywiste i dowodzą, że wszyscy ludzie są częścią jednej społeczności - ludzkości, więc z pewnością czują taką więź. Najczęściej są to osoby, które same identyfikują się z ludzkością. Inni przekonują, że to niemożliwe, by identyfikować się na takim poziomie ogólności i wątpią w istnienie tej identyfikacji, której sami nie odczuwają. Skąd się biorą takie różnice między ludźmi i jakie mogą być ich konsekwencje? Czym jest identyfikacja z całą ludzkością i jak objawia się w rzeczywistych interakcjach między ludźmi? W referacie przedstawię wyniki międzynarodowych badań na ten temat.

 

Identification with all humanity: determinants, predictors and social consequences

The concept of a broad social identification such as identification with all humanity, often causes two types of reactions: the first is from those who consider the prevalence of such identification in the era of globalization as obvious and argue that all people are a part of one community—humanity; so, they certainly feel such a bond. These are usually people who identify with all humanity. Second, there are those who argue that it is impossible to identify themselves at such a general level and doubt the existence of this identification, which they do not feel themselves. Where do these differences between people come from and what are their consequences? What is identification with all humanity and how it manifests itself in real life interactions between people? In this talk I will present the results of international studies in this area.

Zobacz również


Skip to content