Seminarium:

Czy depresja to jedno zaburzenie? / Is depression a one disorder?

Marzena Rusanowska Instytut Psychologii PAN

Data:

5 maja 2022

Czy depresja to jedno zaburzenie?

Historycznie, zaburzenie depresyjne (MDD) było uważane za jedno zaburzenie z wieloma objawami. Takie zaburzenie nazywa się zaburzeniem homogenicznym. Jednak nowsze badania sugerują, że MDD jest zaburzeniem heterogenicznym, co oznacza, że ​​pacjenci zmagają się z różnymi zespołami, różniącymi się etiologią i symptomatologią, a zatem leczenie powinno być zindywidualizowane. Jedną z oznak heterogeniczności jest to, że osoby w depresji mają bardzo zróżnicowane przebiegi objawów, z których wszystkie kwalifikują się do tej samej diagnozy MDD, przy czym niektóre osoby z MDD nie dzielą ani jednego wspólnego symptomu.

Symptomy mają również tendencję do wzajemnego wzmacniania się. Na przykład brak snu może powodować problemy z koncentracją, spowolnienie ruchu, nadmierny apetyt, znacznie obniżony nastrój, ryzyko depresji, uczucie zmęczenia, brak energii, a nawet myśli i zamiary samobójcze. W obecnym systemie diagnostycznym w celu identyfikacji MDD dodajemy punkty wskazujące na objawy MDD, co w przypadku niektórych objawów sprawia, że ​​tak naprawdę dodajemy ten sam objaw.

W obecnym wykładzie przedstawię wyniki badań dzienniczkowych wśród populacji osób w depresji pokazujące, jak objawy wpływają na siebie nawzajem i jaka jest zmienność objawów.

 

Is depression a one disorder?

Historically, major depression disorder (MDD) has been considered to be a one disorder with multiple symptoms, which is called a homogeneous disorder with a one-type cause and treatment. However, the more current studies suggest that MDD is the heterogenous disorder which means that patients struggle with various syndromes that differ in etiology and symptomatology, and therefore treatment should be individualized. One of the signs of heterogeneity is that the differences in the course of symptoms lead to many combinations of the depressive functioning, all of which qualify for the same diagnosis of MDD, with some people with MDD not sharing any symptom in common.

Moreover, symptoms have the tendency of internal triggering, which means that MDD symptoms can reinforce each other. For example, lack of sleep can cause problems with concentration, slowness of movement, excessive appetite, significantly depressed mood, the risk of depression, feeling tired, lack of energy, and even suicidal thoughts and intentions. In the current diagnostic system, in order to identify MDD, we add points indicating all MDD symptoms, which in case of some symptoms makes it really that we are just adding the same symptom.

In the current lecture, I will present the result of the diary studies among depressed population showing how symptoms influence each other and what is symptoms’ variability.

Zobacz również


Skip to content