Badania prowadzone przez Instytut Psychologii

Granty badawcze aktualnie realizowane w IP PAN

dr hab. Krzysztof Kaniasty (kierownik)

Grant NCN - OPUS 19

Długotrwałe skutki pandemii COVID-19 w zakresie psychicznego i społecznego dobrostanu Polaków: Rola pokryzysowych procesów wsparcia społecznego oraz relacji interpersonalnych i społecznych – UMO – 2020/37/B/HS6/02957


prof. dr hab. Wojciech Pisula (kierownik)

Grant NCN, Opus 2015-2019

Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do zaawansowania procesów adaptacji jednostki do warunków stworzonych przez cywilizację ludzką tzw. Syndromu udomowienia – UMO-2015/17/B/HS6/04206


dr hab. Robert Balas (kierownik)

Grant NCN, Sonata Bis 2016-2020

Warunkowanie ewaluatywne -badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw – UMO-2015/18/E/HS6/00765


dr Klaudia Modlińska (kierownik)

Grant NCN;

Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych – UMO-2015/19/D/HS6/00781


dr hab. Mateusz Gola (kierownik)

Research Grant of UC San Diego Foundation [2467 sponsor Kreutzkamp], 2018-2020

Towards understanding of neural mechanisms of personalized repetitive transcranial magnetic stimulation (TMS)


dr hab. Joanna Mizielińska (kierownik)

Grant Erasmus +, 2017-2020

Innovative tools for professionals working with LGBT families – Innowacyjne narzędzia dla profesjonalistów pracujących z rodzinami LGBT


dr Marzena Rusanowska (kierownik)

Grant MNiSW, 2017-2019

Homogeniczność depresji – czy depresja to jedno zaburzenie (w ramach programu Mobilność Plus)


dr Amadeusz Citlak (kierownik)

Grant NCN, 2018-2019

Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego – próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne)


dr Klaudia Modlińska (kierownik)

Grant NCN, 2016-2019

Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych


dr Justyna Sarzyńska (kierownik)

Grant NCN, 2018-2021

Metody poznawcze deep learning w wykrywaniu wiarygodnych kłamców


mgr Małgorzata Wordecha (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Badanie homogeniczności psychologicznego, behawioralnego i fizjologicznego mechanizmu kompulsywnych zachowań seksualnych


mgr Izabela Szumska (kierownik)

Grant NCN, 2017-2019

Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi


dr Jakub Kryś (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Dobrostan rodziny – uzupełnianie wiedzy o dobrostanie Ja poprzez badanie dobrostanu My (badanie empiryczne ponad czterdziestu kultur)


dr hab. Jerzy Karyłowski (kierownik)

Grant NCN, 2017-2019

Idiosynkratyczny charakter reprezentacji Ja a przywołania Ja jako układu odniesienia w formułowaniu sądów społecznych


prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania


dr Marzena Rusanowska (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Naukowy opis procesu czytania u dzieci z wadami słuchu i dzieci niesłyszących. Różnice w ruchach gałek ocznych podczas oglądania materiałów audiwizualnych z napisami i lektorem. Czy napisy mogą pomóc w nauce języka obcego dla dzieci niesłyszących?


dr hab. Piotr Radkiewicz (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Liberalny vs komunitarny wzorzec relacji pomiędzy obywatelem i wspólnotą polityczną. Psychologiczne reprezentacje, uwarunkowania i konsekwencje


dr hab. Łukasz Okruszek (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Rola sieci neuronalnych w przetwarzaniu informacji społecznych w schizofrenii – badania z użyciem multimodalnego obrazowania mózgu (EEG/fMRI) i neuromodulacji (TDCS/EEG)


prof. dr hab. Wojciech Pisula (kierownik)

Grant NCN, 2016-2020

Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do zaawansowania procesów adaptacji jednostki do warunków stworzonych przez cywilizację ludzką, tzw. syndromu udomowienia


dr hab. Robert Balas (kierownik)

Grant NCN, 2016-2019

Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym


dr hab. Robert Balas (kierownik)

Grant NCN, 2016-2020

Warunkowanie ewaluatywne – badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw


dr hab. Mateusz Gola (kierownik)

Grant NCN, 2015-2019

Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych


dr Katarzyna Hamer (kierownik)

Grant NCN, 2015-2019

Predyktory i społeczne konsekwencje szerokich identyfikacji społecznych – badania międzykulturowe.


 

Realizacja grantów dla młodych naukowców i doktorantów IP PAN

mgr Bartosz Pietruszewski

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Wsparcie społeczne i osobowość typu D


mgr Anna Orłowska

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Wpływ negatywnego kontekstu sytuacyjnego na interpretację i przetwarzanie uśmiechu afiliacyjnego na poziomie neuronalnym


dr hab Łukasz Okruszek

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Neurofizjologiczne markery procesów poznania społecznego wyższego rzędu – badanie EEG z użyciem metod uczenia maszynowego


mgr Karol Konaszewski

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Prężność psychiczna, radzenie sobie ze stresem a zachowania zdrowotne, poczucie stresu i ocena ryzyka depresji w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie


dr hab. Mateusz Gola

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Badanie wzorców zachowań wśród młodzieży. Porównania międzykulturowe prób z USA, Polski i Izraela


dr Ewa Domaradzka

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018.

Wrażliwość na wzmocnienia u dzieci: opracowanie metody pomiaru aktywności systemów BIS, BAS, FFFS opartej na obserwacji zachowania.


 

Badania realizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi

dr Kamila Wojdyło

Wyznaczniki i korelaty pożądania pracy


dr Kamila Wojdyło

Work craving – personality antecedents and regulatory mechanisms


prof. Piotr Szarota

Persons and Situations


prof. Joanna Rączaszek-Leonardi,

FKK Grant, Denmark

Joint Diagrammatical Reasoning and Language


prof. Wojciech Pisula, dr Rafał Stryjek, dr Klaudia Modlińska

The influence of play experience on the development of the mPFC


prof. Wojciech Pisula, dr Rafał Stryjek, dr Klaudia Modlińska

The types of USV calls used by wild rats in comparison to laboratory rats


prof. Joanna Mizielińska

Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region


prof. Joanna Mizielińska

dir. Antu Sorainen 2014-2019

Wills and Inheritance in Sexually Marginalised Groups


prof. Anna Kwiatkowska

Self-Construals and Social Axioms as factors predicting coping strategies in four countries


dr Jakub Kryś

Culturally Sensitive Development Index


dr Jakub Kryś

Czy duma to pozytywna emocja? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy


dr Jakub Kryś

Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym sprawczości i wspólnotowości osób uśmiechających się.


Kierownik projektu – Dr. Kathleen M. Chard, prof. Krzysztof Kaniasty, (współpracownik)

Digital Collaborative Therapeutic Reminiscence (DCTR) to Strengthen Military Families


Kierownik Projektu, Y. Palgi & O. Zaslavsky, prof. Krzysztof Kaniasty (współpracownik)

Mental well-being and mental illness as regulators of accelerated aging among traumatized older adults: Promoting an integrative theoretical and therapeutic approach


Kierownik projektu – prof. Ma Hong & Shang Fanhong, prof. Krzysztof Kaniasty (współpracownik)

Social support and mental health among survivors of the Lushan Earthquake


Kierownik projektu – prof. Menachem Ben-Ezra, Ariel University, Israel, prof. Krzysztof Kaniasty, (współpracownik)

Social psychological dynamics of coping with Hurricane Sandy


dr Mateusz Gola

Interplay between amygdala and ventral striatum reactivity in compulsive sexual behavior


dr Mateusz Gola

Increased sensitivity to erotic reward cues in subjects with compulsive sexual behaviors


dr Mateusz Gola

Electrophysiological signatures of default mode network activity and its explanatory role for variability of human behavior (reaction times and accuracy of response)


dr Mateusz Gola

Evaluative responses to faces reflect the interplay of features and task-dependent fluency


prof. Małgorzata Fajkowska

Meaning construction and structure of temperament


prof. Małgorzata Fajkowska

Właściwości indywidualne i poznawcza modulacja potencjałów wywołanych za pomocą bodźców twarzy


prof. Małgorzata Fajkowska

Anxiety and depression: toward distinctive and overlapping characteristics


prof. Małgorzata Fajkowska

Personality and control


dr hab. Robert Balas

10 września – 10 października 2014

Visiting Researcher w University of Texas at Austin, USA,


dr hab. Robert Balas

Associative and propositional processes in evaluative conditioning


 

Udział w grantach afiliowanych poza IP PAN

mgr Maciej Skorko (wykonawca)

NCN SONATA

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjologicznych, poznawczych i motywacyjnych czynników w poprawie funkcji wykonawczych


prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (wykonawczyni)

Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS2/02279

Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe


dr Kuba Kryś

Badania finansowane z grantu NCN nr 2011/01/N/HS6/04285 ulokowanego w SWPS

Czy duma to pozytywna emocja? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy


prof. Krzysztof Kaniasty (kierownik)

2014-2015

The impact of perceived stressfulness of commonly experienced political events on psychological well-being of Americans


mgr Paweł Dobrowolski (wykonawca)

Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózgu


Dr Katarzyna Hamer (wykonawca)

okres realizacji - 2017-11-21 - 2019-11-21

Research network between Chile, the Netherlands, and Poland on situated cognition and complex dynamic systems


Dr Katarzyna Hamer (wykonawca)

Translational associative​ research on cognitive, neural and relational processes of adaptive and psychopathological behavior


 

Granty badawcze zrealizowane w IP PAN

[view]

 

Granty zrealizowane w ramach środków dla młodych naukowców i doktorantów IP PAN

[view]

 

 

 

 

 

Skip to content