Badania prowadzone przez Instytut Psychologii

Granty badawcze aktualnie realizowane w IP PAN

dr Monika Chwalczuk (kierownik)

Grant PACIFIC

H2020-MSCA-COFUND-2018


dr hab. Katarzyna Hamer-den Heyer (kierownik)

Grant PROTEMO

EMOTIONAL DYNAMICS OF PROTECTIVE POLICIES IN AN AGE OF INSECURITY (10113243)


dr Grzegorz Pochwatko (kierownik)

Grant Ukraina 365

War mental health crisis coping: evidence-based media psychoeducation for family and community health promotion during economic recovery (PAN.BFB.S.BWZ.365.022.2023)


dr hab. Łukasz Gawęda (kierownik)

Grant ERA PerMed

W kierunku podejścia medycyny spersonalizowanej do psychologicznego leczenia psychozy / Towards a personalized medicine approach to psychological treatment for psychosis [PERMEPSY] (PerMed/V/82/PERMEPSY/2023)


dr Ewa Domaradzka (kierownik)

Grant NCN - OPUS 25

Kontakt z naturą a dobrostan: rola poczucia jedności z naturą, regulacji emocji i pory roku (2023/49/B/HS6/03752)


dr hab. Łukasz Gawęda (kierownik)

Grant NCN - PRELUDIUM BIS 5

Mechanizmy związków dysfunkcjonalnego obrazu ciała z myślami paranoicznymi. Badanie w modelach analizy sieci oraz z wykorzystaniem metod manipulacji eksperymentalnej w środowisku badanego na próbie nieklinicznej (2023/50/O/HS6/00655)


dr Itziar Lozano Sánchez (kierownik)

Grant NCN - SONATINA 7

Wczesne różnice międzypłciowe w zakresie uwagi na artykułujące usta jako potencjalny czynnik ochronny u dziewczynek w zaburzeniach ze spektrum autyzmu (2023/48/C/HS6/00264)


dr hab. Marta Marchlewska (kierownik)

Grant Nauka dla Społeczeństwa MEiN

Polskość w XXI wieku. Rodzaje identyfikacji narodowej, ich podłoże oraz konsekwencje (NdS/529303/2021/2022)


dr hab. Przemysław Tomalski

Grant NCN - OPUS 24

W jaki sposób rodzice wspierają wczesny rozwój wokalny niemowląt? Rola optymalizacji stabilności posturalnej i aktywności ruchowej w czasie interakcji społecznych (2022/47/B/HS6/02565)


mgr Zuzanna Laudańska (kierownik)

Grant NCN - PRELUDIUM 21

Usiądź i przyjrzyj się światu: Produkcja dźwięków mowy przez niemowlęta i ich uwaga wzrokowa na zabawki, twarze i artykułujące usta w okresie nauki samodzielnego siadania (2022/45/N/HS6/02085)


dr hab. Łukasz Okruszek (kierownik)

Grant NCN - SONATA BIS 12

Samotny i samolubny? Podejmowanie decyzji w sferze społecznej i samotność – badania z użyciem metod multimodalnego neuroobrazowania i próbkowania doświadczeń (2022/46/E/HS6/00138)


dr Paweł Motyka (kierownik)

Grant NCN - SONATINA 6

Badanie poczucia ciągłości czasowej między epizodami odmiennych doświadczeń percepcyjnych (2022/44/C/HS6/00068)


mgr Paulina Bagrowska (kierownik)

Grant NCN - PRELUDIUM 21

Psychofizjologiczne aspekty snu w nieklinicznej paranoi. Badanie z wykorzystaniem metody pobierania próbek doświadczenia (ESM) i monitorowania aktywności mózgu w czasie snu (EEG) (2022/45/N/HS6/01825)


dr hab. Łukasz Gawęda (kierownik)

Grant NCN - OPUS 21

Rola epigenetycznej regulacji genu FKBP5 w moderacji związku pomiędzy stresem psychospołecznym a doświadczeniami podobnymi do psychotycznych – badanie z wykorzystaniem metodologii próbkowania doświadczeń (2021/41/B/HS6/02323)


dr Karol Konaszewski (kierownik)

Grant NCN - SONATINA 17

Cechy osobowości, zachowania agresywne i charakterystyki sytuacji psychologicznych: badania wśród nieletnich w otwartym vs izolacyjnym systemie resocjalizacji (2021/43/D/HS6/00299)


dr Joachim Kowalski (kierownik)

Grant NCN - OPUS 22

Psychoterapia prokrastynacji – skuteczność oraz mechanizmy neuronalne i behawioralne Terapii Poznawczo-Behawioralnej oraz Restrykcji Czasu Pracy (2021/43/B/HS6/02024)


dr Mikołaj Szulczewski (kierownik)

Grant NCN - SONATINA 5

Wpływ przezskórnej stymulacji nerwu błędnego połączonej z wolnym oddychaniem na ból oraz afektywną i autonomiczną reakcję na bodźce szkodliwe (2021/40/C/HS6/00020)


prof. dr hab. Mateusz Gola (kierownik)

Grant NCN - SHENG 2

W stronę zintegrowanego modelu błędów predykcji nagrody w uzależnieniach od substancji i zachowań. Badanie EEG metodą potencjałów wywołanych (2021/40/Q/HS6/00219)


dr Maria Nalberczak-Skóra (kierownik)

Grant NCN - SONATINA 5

Rola używania stymulantów w doświadczaniu anomalii percepcyjnych w populacji nieklinicznej – badanie EEG (2021/40/C/HS6/00226)


dr hab. Katarzyna Hamer-den Heyer (kierownik)

Grant NCN - OPUS 21

Globalne identyfikacje społeczne – badanie różnych sposobów ich rozumienia oraz efektywności różnych metod ich eksperymentalnej aktywacji u osób o odmiennych charakterystykach (2021/41/B/HS6/02526)


dr Joachim Kowalski

SONATINA 4

Rola nastawień percepcyjnych, przekonań metapoznawczych i funkcji uwagowych w powstawaniu i utrzymywaniu się halucynacji słuchowych u osób chorujących na schizofrenię (2020/36/C/HS6/00420)


dr hab. Kuba Kryś (kierownik)

Grant NCN - SONATA BIS 10

Idealne typy dobrostanu – badania zakrojone na ponad pięćdziesiąt krajów nad kulturowo wrażliwymi „Narodowymi Miarami Dobrostanu” (2020/38/E/HS6/00357)


dr Anna Chrzanowska

Grant NCN - PRELUDIUM 19

Analiza trafności i rzetelności pomiaru stanu emocjonalnego u szczurów za pomocą wskaźnika behawioralnego: grooming (2020/37/N/HS6/02694)


dr hab. Krzysztof Kaniasty (kierownik)

Grant NCN - OPUS 19

Długotrwałe skutki pandemii COVID-19 w zakresie psychicznego i społecznego dobrostanu Polaków: Rola pokryzysowych procesów wsparcia społecznego oraz relacji interpersonalnych i społecznych – UMO – 2020/37/B/HS6/02957


dr Łukasz Bola (kierownik)

Grant NCN - OPUS 19

Funkcja wczesnej kory wzrokowej u osób niewidomych od urodzenia (2020/37/B/HS6/01269)


dr hab. Kuba Kryś (kierownik)

Grant NCN - OPUS 19

Integrowanie Psychologii z Nauką o Rozwoju Społeczeństw: Badanie Potocznych Teorii Rozwoju Społecznego Zakrojone na Pięćdziesiąt Krajów (2020/37/B/HS6/03142)


dr hab. Łukasz Gawęda (kierownik)

Grant NCN - PRELUDIUM BIS 1

Anomalie percepcyjne z perspektywy psychopatologii eksperymentalnej: wpływ nastawienia poznawczego na fałszywe spostrzeżenia słuchowe w odniesieniu do kontinuum słuchowych anomalii percepcyjnych w grupie klinicznej i nieklinicznej (2019/35/O/HS6/02982)


dr hab. Robert Balas

Grant NCN - OPUS 17

Rola sądów w nabywaniu i ekspresji postaw w warunkowaniu ewaluatywnym (2019/33/B/HS6/02700)


dr hab. Marta Marchlewska

Grant NCN - OPUS 18

Znaczenie procesów regulacji emocji i radzenia sobie ze stresem w kształtowaniu się wiary w teorie spiskowe (2019/35/B/HS6/00123)


dr hab. Łukasz Okruszek (kierownik)

Grant NCN - OPUS 18

Jak poznawcza reinterpretacja afektywna wpływa na przetwarzanie informacji społecznych u osób samotnych? Badania z użyciem potencjałów wywołanych EEG i neuromodulacji (HD-tDCS) (2019/35/B/HS6/00517)


dr hab. Kuba Kryś (kierownik)

Grant NCN - GRIEG 1

Integrowanie psychologii z nauką o rozwoju społeczeństw: Badanie zależności między „potocznymi teoriami rozwoju społeczeństw” a „idealnymi typami dobrostanu” zakrojone na pięćdziesiąt krajów (2019/34/H/HS6/00597)


dr hab. Łukasz Gawęda (kierownik)

Grant NCN - SONATA BIS 9

Mechanizmy paranoi: znaczenie warunkowania strachu interpersonalnego w kontekście wykluczenia społecznego, konsumpcji marihuany oraz predyspozycji genetycznych. Badanie w wirtualnej rzeczywistości (2019/34/E/HS6/00279)


mgr Anna Schudy

PRELUDIUM 15

Behawioralne i psychofizjologiczne wskaźniki reakcji na stres społeczny i niespołeczny w schizofrenii – badania z użyciem technologii wirtualnej rzeczywistości (2018/29/N/HS6/02501)


dr hab. Łukasz Okruszek (kierownik)

Grant NCN - OPUS 16

Jak samotność wpływa na przetwarzanie informacji społecznych? Od aktywności neuronalnej przez markery fizjologiczne do codziennego funkcjonowania (2018/31/B/HS6/02848)


dr hab. Przemysław Tomalski (kierownik)

Grant NCN - SONATA BIS 8

Rozprzężenie aktywności motorycznej, wzrokowej i wokalnej u niemowląt podczas diadycznych interakcji społecznych (2018/30/E/HS6/00214)


mgr Małgorzata Krawczyk

Grant NCN - PRELUDIUM 16

Od przetwarzania ruchu biologicznego do teorii umysłu – neuronalne i behawioralne korelaty zaburzeń poznania społecznego u osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (2018/31/N/HS6/03757)


dr Renata Pionke-Ubych

Grant NCN - PRELUDIUM 16

Mechanizmy anomalii self w grupie osób chorujących na schizofrenię i w grupie ryzyka rozwoju psychozy. Badanie z wykorzystaniem zadań poznawczych i metody pobierania próbek doświadczenia (ESM) (2018/31/N/HS6/02298)


 

Granty badawcze zrealizowane w IP PAN

dr Klaudia Modlińska (kierownik)

Grant NCN;

Mechanizmy powstawania neofobii pokarmowej oraz kształtowania się preferencji pokarmowych – UMO-2015/19/D/HS6/00781


dr hab. Robert Balas (kierownik)

Grant NCN, Sonata Bis 2016-2020

Warunkowanie ewaluatywne -badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw (2015/18/E/HS6/00765)


dr hab. Robert Balas (kierownik)

Grant NCN, Opus 2016-2018;

Dynamika reakcji afektywnych w warunkowaniu ewaluatywnym (2015/17/B/HS6/04204)


dr Kuba Kryś, prof. Anna Kwiatkowska

NCBiR nr Pol-Nor/202343/62

Socio-cultural and Psychological Predictors of Work-Life Balance and Gender Equality – Cross-Cultural Comparison of Polish and Norwegian Families


dr Mateusz Gola (kierownik)

MNiSW, Mobilność Plus 2014-2016 - 1057/MOB/2013/0

Elektrofizjologiczne wskaźniki aktywności sieci stanu domyślnego oraz ich związek z behawioralnymi pomiarami zachowań u ludzi


prof. dr hab. Krystyna Skarżyńska (kierownik)

NCN, Opus 2014-2016 - UMO-2013/09/B/HS6/03071

Akceptacja agresji w życiu społecznym i politycznym. Rola struktur poznawczych, indywidualnej agresywności i czynników sytuacyjnych


prof. dr hab. Jerzy Bobryk (kierownik)

MNiSW 2012-2017 - 0131/FNiTP/H11/80/2011

Szkoła lwowsko- warszawska a wybrane problemy współczesnej psychologii, semiotyki i filozofii


mgr Maciej Skorko (kierownik)

NCN, Preludium 2014-2017 - UMO-013/09/N/HS6/03434

Uwarunkowania skuteczności treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych


dr Rafał Stryjek (kierownik)

NCN, Opus 2014-2017 - UMO-2013/09/B/HS6/03435

Neofobia pokarmowa u dzikich szczurów wędrownych (Rattus norvegicus) z populacji o zróżnicowanej presji środowiskowej


dr hab. Rober Balas (opiekun naukowy), mgr Adranna Rosocha (kierownik)

NCN, Preludium 2014 – 2016 - UMO-2014/13/N/HS6/03079

Wpływ niespójności afektywnej źródła reakcji afektywnej na nabywanie i zmianę postaw w warunkowaniu ewaluatywnym


dr Rafał Kawa (kierownik)

NCN, Opus 2014-2017 - UMO-2013/09/B/HS6/03327

Funkcjonowanie społeczne niemowląt jako predyktor dla rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym. Możliwość modyfikacji zagrożonych trajektorii rozwojowych


mgr Justyna Świdrak (kierownik,)

NCN, Preludium 2015-2017 - UMO-2014/15/N/HS6/04135

Analiza mechanizmu działania efektu dotyku Midasa u mężczyzn. Badania nad rolą statusu społecznego i homofobii przy wykorzystaniu immersyjnej rzeczywistości wirtualnej i pomiaru psychofizjologicznego


dr Katarzyna Hamer (kierownik)

NCN, Harmonia 2015-2018 - UMO-2014/14/M/HS6/00914

Predyktory i społeczne konsekwencje szerokich identyfikacji społecznych-badania międzykulturowe


dr hab. Małgorzata Fajkowska (kierownik)

NCN, Sonata BIS 2013-2018 - UMO-2012/07/E/HS6/04071

Wpływ dominujących funkcji kontroli stymulacji na funkcjonowanie poznawcze w lęku i depresji


dr Mateusz Gola (kierownik)

NCN Opus 2015-2018, UMO-2014/15/B/HS6/03792,

Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych


prof. dr hab. Wojciech Pisula (kierownik)

Grant NCN, Opus 2015-2019

Wpływ wzbogacenia środowiska fizycznego na rozwój zachowania. Analiza efektów oddziaływań środowiskowych w relacji do zaawansowania procesów adaptacji jednostki do warunków stworzonych przez cywilizację ludzką tzw. Syndromu udomowienia (2015/17/B/HS6/04206)


dr hab. Joanna Mizielińska (kierownik)

Grant Erasmus +, 2017-2020

Innovative tools for professionals working with LGBT families – Innowacyjne narzędzia dla profesjonalistów pracujących z rodzinami LGBT


dr Marzena Rusanowska (kierownik)

Grant MNiSW, 2017-2019

Homogeniczność depresji – czy depresja to jedno zaburzenie (w ramach programu Mobilność Plus)


dr Amadeusz Citlak (kierownik)

Grant NCN, 2018-2019

Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego – próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi (przygotowanie narzędzia i badania wstępne)


dr Justyna Sarzyńska (kierownik)

Grant NCN, 2018-2021

Metody poznawcze deep learning w wykrywaniu wiarygodnych kłamców


mgr Małgorzata Wordecha (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Badanie homogeniczności psychologicznego, behawioralnego i fizjologicznego mechanizmu kompulsywnych zachowań seksualnych


mgr Izabela Szumska (kierownik)

Grant NCN, 2017-2019

Czy przetwarzanie bodźców nieświadomych zależne jest od rodzaju zadania oraz modalności wymaganej odpowiedzi


dr Jakub Kryś (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Dobrostan rodziny – uzupełnianie wiedzy o dobrostanie Ja poprzez badanie dobrostanu My (badanie empiryczne ponad czterdziestu kultur)


dr hab. Jerzy Karyłowski (kierownik)

Grant NCN, 2017-2019

Idiosynkratyczny charakter reprezentacji Ja a przywołania Ja jako układu odniesienia w formułowaniu sądów społecznych


prof. dr hab. Krzysztof Korzeniowski (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Zaangażowanie obywatelskie: Charakterystyka zjawiska, zmienność w czasie i psychospołeczne uwarunkowania


dr Marzena Rusanowska (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Naukowy opis procesu czytania u dzieci z wadami słuchu i dzieci niesłyszących. Różnice w ruchach gałek ocznych podczas oglądania materiałów audiwizualnych z napisami i lektorem. Czy napisy mogą pomóc w nauce języka obcego dla dzieci niesłyszących?


dr hab. Piotr Radkiewicz (kierownik)

Grant NCN, 2017-2020

Liberalny vs komunitarny wzorzec relacji pomiędzy obywatelem i wspólnotą polityczną. Psychologiczne reprezentacje, uwarunkowania i konsekwencje


 

Granty zrealizowane w ramach środków dla młodych naukowców i doktorantów IP PAN

mgr Bartosz Pietruszewski

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Wsparcie społeczne i osobowość typu D


mgr Anna Orłowska

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Wpływ negatywnego kontekstu sytuacyjnego na interpretację i przetwarzanie uśmiechu afiliacyjnego na poziomie neuronalnym


dr hab Łukasz Okruszek

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Neurofizjologiczne markery procesów poznania społecznego wyższego rzędu – badanie EEG z użyciem metod uczenia maszynowego


mgr Karol Konaszewski

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Prężność psychiczna, radzenie sobie ze stresem a zachowania zdrowotne, poczucie stresu i ocena ryzyka depresji w grupie młodzieży nieprzystosowanej społecznie


dr hab. Mateusz Gola

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018

Badanie wzorców zachowań wśród młodzieży. Porównania międzykulturowe prób z USA, Polski i Izraela


dr Ewa Domaradzka

Grant dla młodych naukowców (IP PAN), 2018.

Wrażliwość na wzmocnienia u dzieci: opracowanie metody pomiaru aktywności systemów BIS, BAS, FFFS opartej na obserwacji zachowania.


 

Badania zrealizowane we współpracy z ośrodkami zagranicznymi

dr hab. Marta Marchlewska (kierownik)

Grant NORFACE

Poczucie zagrożenia, identyfikacja grupowa i rozłam: zrozumienie i próba modyfikacji postaw związanych z polaryzacją polityczną w europejskich demokracjach


dr Kamila Wojdyło

Wyznaczniki i korelaty pożądania pracy


dr Kamila Wojdyło

Work craving – personality antecedents and regulatory mechanisms


prof. Piotr Szarota

Persons and Situations


prof. Joanna Rączaszek-Leonardi,

FKK Grant, Denmark

Joint Diagrammatical Reasoning and Language


prof. Wojciech Pisula, dr Rafał Stryjek, dr Klaudia Modlińska

The influence of play experience on the development of the mPFC


prof. Wojciech Pisula, dr Rafał Stryjek, dr Klaudia Modlińska

The types of USV calls used by wild rats in comparison to laboratory rats


prof. Joanna Mizielińska

Queer(y)ing Kinship in the Baltic Region


prof. Joanna Mizielińska

dir. Antu Sorainen 2014-2019

Wills and Inheritance in Sexually Marginalised Groups


prof. Anna Kwiatkowska

Self-Construals and Social Axioms as factors predicting coping strategies in four countries


dr Jakub Kryś

Culturally Sensitive Development Index


dr Jakub Kryś

Czy duma to pozytywna emocja? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy


dr Jakub Kryś

Analiza różnic kulturowych w postrzeganiu społecznym sprawczości i wspólnotowości osób uśmiechających się.


Kierownik projektu – Dr. Kathleen M. Chard, prof. Krzysztof Kaniasty, (współpracownik)

Digital Collaborative Therapeutic Reminiscence (DCTR) to Strengthen Military Families


Kierownik projektu – prof. Ma Hong & Shang Fanhong, prof. Krzysztof Kaniasty (współpracownik)

Social support and mental health among survivors of the Lushan Earthquake


Kierownik projektu – prof. Menachem Ben-Ezra, Ariel University, Israel, prof. Krzysztof Kaniasty, (współpracownik)

Social psychological dynamics of coping with Hurricane Sandy


Kierownik Projektu, Y. Palgi & O. Zaslavsky, prof. Krzysztof Kaniasty (współpracownik)

Mental well-being and mental illness as regulators of accelerated aging among traumatized older adults: Promoting an integrative theoretical and therapeutic approach


dr Mateusz Gola

Interplay between amygdala and ventral striatum reactivity in compulsive sexual behavior


dr Mateusz Gola

Increased sensitivity to erotic reward cues in subjects with compulsive sexual behaviors


dr Mateusz Gola

Electrophysiological signatures of default mode network activity and its explanatory role for variability of human behavior (reaction times and accuracy of response)


dr Mateusz Gola

Evaluative responses to faces reflect the interplay of features and task-dependent fluency


prof. Małgorzata Fajkowska

Meaning construction and structure of temperament


prof. Małgorzata Fajkowska

Właściwości indywidualne i poznawcza modulacja potencjałów wywołanych za pomocą bodźców twarzy


prof. Małgorzata Fajkowska

Anxiety and depression: toward distinctive and overlapping characteristics


prof. Małgorzata Fajkowska

Personality and control


dr hab. Robert Balas

10 września – 10 października 2014

Visiting Researcher w University of Texas at Austin, USA,


dr hab. Robert Balas

Associative and propositional processes in evaluative conditioning


 

Udział w grantach afiliowanych poza IP PAN

mgr Maciej Skorko (wykonawca)

NCN SONATA

Trenować czy grać? Porównanie tradycyjnej formy treningu poznawczego do treningu z użyciem gry video: Rola psychofizjologicznych, poznawczych i motywacyjnych czynników w poprawie funkcji wykonawczych


prof. Joanna Rączaszek-Leonardi (wykonawczyni)

Grant Narodowego Centrum Nauki nr 2011/03/B/HS2/02279

Recepcja i adaptacja wyrazów obcych w języku polskim i czeskim. Uwarunkowania językowe, psychologiczne i historyczno-kulturowe


dr Kuba Kryś

Badania finansowane z grantu NCN nr 2011/01/N/HS6/04285 ulokowanego w SWPS

Czy duma to pozytywna emocja? Społecznie niepożądane konsekwencje doświadczania dumy


prof. Krzysztof Kaniasty (kierownik)

2014-2015

The impact of perceived stressfulness of commonly experienced political events on psychological well-being of Americans


mgr Paweł Dobrowolski (wykonawca)

Neuronalne korelaty poprawy funkcjonowania poznawczego u osób grających w gry komputerowe: rola mikrostruktury włókien istoty białej i aktywności mózgu


Dr Katarzyna Hamer (wykonawca)

Translational associative​ research on cognitive, neural and relational processes of adaptive and psychopathological behavior


Dr Katarzyna Hamer (wykonawca)

okres realizacji - 2017-11-21 - 2019-11-21

Research network between Chile, the Netherlands, and Poland on situated cognition and complex dynamic systems


dr hab. Mateusz Gola (kierownik)

Research Grant of UC San Diego Foundation [2467 sponsor Kreutzkamp], 2018-2020

Towards understanding of neural mechanisms of personalized repetitive transcranial magnetic stimulation (TMS)


 

 

 

 

 

Skip to content