Seminarium:

Predyktory przekonań proekologicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce / Predictors of pro-ecological beliefs in the United Arab Emirates and Poland

Magdalena Mosanya, Patrycja Uram, Sebastian Skalski i Anna Kwiatkowska Instytut Psychologii PAN

Data:

10 marca 2022

Predyktory przekonań proekologicznych w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i w Polsce

Prezentujemy wyniki dwóch badań, które są częścią większego projektu zatytułowanego  „Psychological Perspective on the Human-Nature Interface”.  Przekonania proekologiczne definiujemy za autorami koncepcji New Ecological Paradigm (NEP, Dunlap et al., 2000) jako orientacje ekocentryczne,  zawierające przekonania o istnieniu ograniczeń wzrostu gospodarczego, o kruchości równowagi w przyrodzie, o możliwości wystąpienia eko-kryzysu, także odrzucenie tezy o wyjątkowości człowieka i anty-antropocentryzm. W badaniu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich na studentach (Adult Third Culture Kids) poszukiwano zależności przekonań proekologicznych od przynależności religijnej (chrześcijanie, muzułmanie, buddyści), płci i cenionych wartości. W badaniu na polskiej próbie do zbioru predyktorów, oprócz systemu wartości i płci, włączono także  materializm rozumiany jako cecha dyspozycyjna jednostki (Belk) oraz jako wartość (Richins & Dawson). Wyniki dwóch badań wskazują na istotną rolę niektórych wartości, operujących w interakcji z płcią i przynależnością religijną; także na istotne różnice charakteryzujące badane próby kulturowe.

Predictors of pro-ecological beliefs in the United Arab Emirates and Poland

We present the results of the two studies, which are part of the project “Psychological Perspective on the Human-Nature Interface”. We define pro-ecological beliefs after the NEP concept’s authors (Dunlap et al., 2000) as pro-ecological mindset, composed of beliefs about the reality of limits to growth, the fragility of nature’s balance, the possibility of an eco-crisis, rejection of exemptionalism, and anti-anthropocentrism. In the study carried out in UAE on the Adult Third Culture Kids, we were looking for relationships between pro-ecological beliefs and religious denomination (Christians, Muslims, Buddhists), gender, and system of values. In the study on the Polish sample, we include into a set of predictors, in addition to gender and values, materialism understood as a disposition (Bel) and as a value (Richins % Dawson). Both studies show an important role of some values, operating in interaction with gender and denomination; also significant differences between cultural groups.

Zobacz również


Skip to content