Seminarium:

Mogę się mylić …, i to jest w porządku”. Konceptualizacja, korelaty i funkcje pokory intelektualnej / „I may be wrong …, and that is OK”. Conceptualization, correlates and functions of intellectual humility

Prof. Wacław Bąk, Instytut Psychologii, KUL, Lublin

Data:

3 marca 2022

Mogę się mylić …, i to jest w porządku”. Konceptualizacja, korelaty i funkcje pokory intelektualnej

Pokora intelektualna jest konstruktem teoretycznym stosunkowo nowym w empirycznej psychologii, choć mocno osadzonym w znacznie starszej tradycji filozoficznej. Centralnym elementem psychologicznych definicji pokory intelektualnej jest świadomość potencjalnych ograniczeń własnej wiedzy. Jednak szczegółowe definicje dość mocno różnią się między sobą, akcentując aspekty intra- lub interpersonalne. Punktem wyjścia referatu będzie próba konceptualizacji pokory intelektualnej poprzez przegląd jej głównych definicji psychologicznych. Następnie zostaną omówione wyniki wybranych badań, dotyczących korelatów osobowościowych oraz funkcji, jakie pokora intelektualna pełni w relacjach interpersonalnych. Pozwoli to postawić pytania o znaczenie tego konstruktu dla teorii i badań w psychologii, w tym szczególnie psychologii osobowości i społecznej.

„I may be wrong …, and that is OK”. Conceptualization, correlates and functions of intellectual humility

Intellectual humility is a theoretical construct relatively new to empirical psychology, although it is firmly rooted in a much older philosophical tradition. Central to psychological definitions of intellectual humility is an awareness of the potential frailty of one’s own knowledge. However, detailed definitions vary quite widely, emphasizing intra- or interpersonal aspects. The starting point of the paper will be an attempt to conceptualize intellectual humility by reviewing its main psychological definitions. It will then discuss the results of selected studies on personality correlates and functions of intellectual humility in interpersonal relations. This will allow to raise questions about the relevance of this construct for theory and research in psychology, particularly personality and social psychology.

Zobacz również


Skip to content