Seminarium:

Jerzy Karyłowski, Instytut Psychologii PAN

Data:

21 kwietnia 2022

Dostępność własności obserwowalnych i nieobserwowalnych w formułowaniu ocen społecznych: Model trzyczynnikowy

Przedmiotem przetwarzania informacji społecznych w procesie formułowania sądów mogą być własności różniące się stopniem obserwowalności. Znaczny stopień obserwowalności związany jest zwykle z poczuciem, że dana charakterystyka ma charakter względnie  obiektywny i jest  łatwo mierzalna. Natomiast niski stopnień obserwowalności związany jest z poczuciem, że dana charakterystyka ma charakter subjektywny i wymykający się objektywnemu pomiarowi. Tym nie mniej, oba rodzaje charakterystyk mogą być opisywane przy pomocy tych samych określeń. Tak więc określenie “uczciwy” może być interpretowane w kategoriach obserwowalnych zachowań lub w kategoriach nieobserwowalnych celów i intencji. Te różne interpretacje mogą z kolei mieć istotne konsekwencje dla formułowanych ocen. W prezentacji skupię się na trzech czynnikach mających wpływ na poznawczą dostępność własności obserwowalnych i nieobserwowalnych w formułowaniu sądów społecznych. Będą to: (1) osoba będąca przedmiotem oceny - ja lub inny człowiek; (2) dystans czasowy - ostatnio lub w dalszej przeszłości; oraz (3) rodzaj kodowania - semantyczne lub epizodyczne.

 

Accessibility of observable and unobservable features in social judgments: A three-factor model

Features accessed in processing information about people can be classified along the dimension of observability. Highly observable, public, features involve characteristics that are objective and easily measurable. In contrast, unobservable, private, features involve characteristics that are subjective and difficult to measure. Interestingly, both observable and unobservable features can be referred to  using the same verbal labels. Thus, “honest” may be interpreted as referring to predominantly observable (behavior) or predominantly unobservable features (goals and intentions). This, in turn, may have considerable consequences for social judgments. In my presentation, I will focus on three factors determining accessibility of observable versus unobservable features in social judgments: (1) target person - self or other; (2) time distance from the event - recently or in a more distant past; and (3) type of encoding - semantic or episodic.

Zobacz również


28 października 2021
20 stycznia 2022
3 marca 2022

Skip to content