Seminarium:

Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu w miejscu pracy / Vulnerability versus work environment in workplace bullying: Predictors and outcomes of being exposed to bullying in the workplace

Dr Małgorzata Gamian-Wilk Uniwersytet SWPS, Warszawa

Data:

19 stycznia 2023

Indywidualne i organizacyjne uwarunkowania mobbingu w miejscu pracy

Vulnerability versus work environment in workplace bullying: Predictors and outcomes of being exposed to bullying in the workplace

 

Małgorzata Gamian-Wilk

SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny, Instytut Psychologii, Centrum Badań nad Zachowaniami Społecznymi

SWPS University of Social Sciences and Humanities, Institute of Psychology, Faculty in Wroclaw, Social Behavior Research Center

 

W trakcie prezentacji przedstawię problematykę mobbingu w miejscu pracy z uwzględnieniem specyfiki zjawiska w określonych sektorach, w tym mobbingu w akademiach. Następnie skupię się na omówieniu uwarunkowań i wyników badań własnych. Dotychczasowe badania nad uwarunkowaniami mobbingu w miejscu pracy, czyli długotrwałego, systematycznego nękania pracownika, skupiały się wokół dwu wyjaśnień: organizacyjnych czynników ryzyka i uwarunkowań indywidualnych. Większość dotychczas przeprowadzonych badań weryfikowała albo założenia hipotezy uwarunkowań organizacyjnych albo założenia hipotezy wrażliwości. W prezentowanej serii badań uwzględnione zostały obie hipotezy. Wyniki serii badań podłużnych wskazują na przewagę hipotezy uwarunkowań organizacyjnych. Natomiast wyniki serii badań eksperymentalnych, wykorzystujących procedurę wyobrażonych scenariuszy, wykazały, że obserwatorzy skłonni są nie brać pod uwagę uwarunkowań organizacyjnych, ale wskazują, że prawdopodobieństwo wykluczenia i nękania jest wyższe w przypadku, gdy osoba prezentuje zachowania typowe dla wysokiej neurotyczności, niskiej sumienności, czy też niskiej ugodowości. Dyskusji poddana zostanie sensowność prowadzonych na świecie interwencji ukierunkowanych na wspieraniu osób poddawanych mobbingowi.

 

During the presentation I will focus on workplace bullying phenomenon, taking into account its specificity in various sectors, e.g., bullying in academia. Then I will concentrate on workplace bullying antecedents and research findings. The research on the antecedents of workplace bullying, that is the prolonged and systematic exposure to negative acts against which the targeted individuals cannot defend themselves, has mostly been focused on investigating the impact of organizational factors (e.g., role conflict, the work environment hypothesis) and the personalities of bullying targets (the vulnerability hypothesis). The majority of studies have investigated bullying exclusively within either the work environment paradigm or the vulnerability paradigm. In the following project both these two complementary explanations were included in a single model to test which of the two hypotheses (the work environment hypothesis or the vulnerability hypothesis) better explains exposure to workplace bullying. The results of a series of five complete two-wave panel studies indicate that generally, the vulnerability hypothesis was not confirmed. The cross-lagged structural path analyses revealed that exposure to bullying led to increase in neuroticism and in hostility, and decrease in agreeableness, in extraversion and in openness to experience. In line with the work environment hypothesis, the reversed causation model was confirmed, suggesting that bad workplace conditions predict exposure to bullying. The results of a series of experimental studies using scenarios indicate that an employee demonstrating high level of neuroticism, low conscientiousness, low agreeableness, and both low and high levels of extraversion was perceived negatively (tended to be excluded and victimized), while organizational risk factors were less taken into account. The findings are discussed in light of metanalysis results on intervention programs focusing on the targets rather than on situational circumstances.

Zobacz również


Skip to content