Seminarium:

Wolontariusze wspierający uchodźców z Ukrainy. Emergentni liderzy w sytuacji kryzysowej. / Volunteers supporting refugees from Ukraine. Emergent leaders in crisis.

Dr Ewa Domaradzka (IPPAN), Mgr Agata Żbikowska (Instytut Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca, UW)

Data:

9 lutego 2023

Wolontariusze wspierający uchodźców z Ukrainy. Emergentni liderzy w sytuacji kryzysowej.

Przywództwo i zarządzanie są niezbędne w każdej organizacji, ale w przypadku reagowania kryzysowego stają się kluczowe dla zabezpieczenia życia i dobrobytu ludzi. Sposób, w jaki wolontariusze i inne zainteresowane strony są kierowane i zarządzane w czasie kryzysu, jest szczególnie ważny, jeśli nie ma specjalistycznych procedur ani struktur instytucjonalnych, na których można by polegać. Tak było w przypadku punktów recepcyjnych powstających w Polsce w pierwszych tygodniach po rosyjskiej agresji na Ukrainę w lutym 2022 roku. Sytuacja wymagała specyficznego stylu przywództwa i zarządzania, powstającego w odpowiedzi na pilne potrzeby, masowe zaangażowanie ochotników i brak odpowiednich struktur. W czasie wystąpienia zaprezentujemy wyniki badania jakościowego, przeprowadzonego wśród liderów zaangażowanych w pomoc w punktach recepcyjnych. Skupimy się na ich cechach i motywacjach oraz porównamy liderów wolontariuszy z urzędnikami, którzy zostali oddelegowani do zarządzania w tych samych punktach. Na podstawie zebranych danych postaramy się odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób można organizować działania pomocowe w sytuacji kryzysowej na styku wolontariatu i administracji, aby jak najlepiej wykorzystać potencjał zaangażowania społecznego.

 

Volunteers supporting refugees from Ukraine. Emergent leaders in crisis.

Leadership and management are essential in any organization, but in the case of emergency response, they become crucial to safeguarding people’s lives and well-being. The way volunteers and other stakeholders are directed and managed during a crisis is especially important if there are no specialized procedures or institutional structures to rely on. This was the case with reception points built in Poland in the first weeks after the Russian aggression against Ukraine in February 2022. The situation required a specific style of leadership and management, emerging in response to urgent needs, massive volunteer involvement, and a lack of appropriate structures. During the speech, we will present the results of a qualitative study conducted among leaders involved in helping at reception points. We will focus on their characteristics and motivations and compare volunteer leaders with officials who have been delegated to manage the same points. Based on the collected data, we will try to answer the question of how to organize assistance activities in a crisis situation at the junction of volunteering and administration, in order to make the best use of the potential of social involvement.

Zobacz również


Skip to content