Oferta pracy dla badacza z Ukrainy w Babylab PAN / Job offer for researcher from Ukraine at Babylab PAN / Вакансія: дослідник з України в Babylab Польської Академії Наук (ПАН) : https://babylab.edu.pl/oferta-pracy/

 

Oferta pracy dla badacza (inżynier lub psycholog) z Ukrainy w Babylab PAN
(Instytut Psychologii PAN, Warszawa; babylab.edu.pl)

Poszukujemy badacza/czki z Ukrainy, która chciałaby dołączyć do naszego laboratorium. Jesteśmy interdyscyplinarnym zespołem (inżynieria, psychologia, logopedia, neurobiologia, kognitywistyka). Badamy wczesny rozwój ruchowy i językowy niemowląt w trakcie interakcji z rodzicami z wykorzystaniem ubieralnych czujników ruchu oraz metod sztucznej inteligencji (Machine Learning). Rozwijamy nowe metody analizy mowy i aktywności ruchowej niemowląt.

Stanowisko (zatrudnienie na umowę o pracę, pełen etat) jest przewidziane na minimum 5 miesięcy (z możliwością przedłużenia) i mogłoby zostać zaoferowane osobie, która:

(1) bezpośrednio przed wybuchem wojny pracowała i prowadziła badania na ukraińskich uczelniach lub w innych instytucjach naukowych, a która w wyniku działań wojennych przybyła do Polski 24 lutego 2022 r. lub później (lub przybędzie wkrótce);
(2) ma doświadczenie w zakresie psychologii rozwojowej lub logopedii - badaniach nad rozwojem niemowląt lub małych dzieci (szczególnie ruchowym i językowym)
LUB
ma doświadczenie w zakresie inżynierii - data science (Machine Learning, Deep Learning) lub analizy danych z akcelerometrycznych czujników ruchów lub automatyczne analizy mowy
(3) posiada tytuł doktora lub równorzędny;
(4) mówi po angielsku (lub po polsku).

ZAINTERESOWANE OSOBY PROSIMY O JAK NAJSZYBSZY KONTAKT – PROF. Przemysław Tomalski (ptomalski@psych.pan.pl) NIE PÓŹNIEJ NIŻ 20 kwietnia 2022 r.


Job offer for engineering or psychological researcher from Ukraine at Babylab PAN
(Institute of Psychology, Polish Academy of Science; babylab.edu.pl)

We have a job opening for a researcher from Ukraine who would like to join our lab. We are an interdisciplinary team (engineering, psychology, speech and language therapy, neurobiology, cognitive science). We study early motor and language development of infants and young children during interactions with their caregivers with the use of wearable movement sensors (accelerometers) and artificial intelligence methods (Machine Learning). We develop new methods for the analysis of infants’ vocal production and motor activity.
The position (full-time, job contract) is for at least 5 months (possibly renewable) and can be offered to a researcher who has:
• worked and conducted research at a Ukrainian university or other scientific institution immediately prior to the outbreak of the war, and who, as a result of military operations, has arrived in Poland on February 24, 2022 or later;
• has research experience in developmental psychology or speech and language therapy (especially infant and early childhood, language or motor development) OR engineering in data science (Machine Learning), accelerometer data analysis or automatic speech processing;
• holds a PhD or an equivalent;
• speaks English (or Polish).

IF YOU ARE INTERESTED IN THE POSITION, PLEASE CONTACT PROF. PRZEMYSŁAW TOMALSKI (ptomalski@psych.pan.pl) ASAP, NO LATER THAN 20th April 2022.


Вакансія: дослідник (інженер або психолог) з України в Babylab Польської Академії Наук (ПАН)
(Інститут психології ПАН, Варшава; babylab.edu.pl)

Шукаємо дослідника/дослідницю з України, який/яка хотів/хотіла би приєднатися до нашої лабораторії. Ми – міждисциплінарна команда (інженери, психологи, логопеди, нейробіологи, когнітивісти); вивчаємо мову і рух немовлят, вдягнутих у датчики руху, під час контакту з батьками, а також використовуємо методи штучного інтелекту (Machine Learning). Ми працюємо над створенням нових метод аналізу мовлення та рухової активності немовлят.
Посада (офіційне працевлаштування, повна ставка) розрахована на мін. 5 місяців (з можливістю продовження контракту) і може бути запропонована особі, яка:

(1) безпосередьно перед початком війни працювала і проводила дослідження в українських університетах чи інших наукових установах, і яка внаслідок військових дій приїхала до Польщі 24 лютого 2022 року або пізніше (або приїде невдовзі);
(2) має досвід у царині психології розвитку або логопедії - дослідженнях розвитку немовлят або маленьких дітей (особливо рух і мовлення)
АБО
має досвід у царині інженерії - data science (Machine Learning, Deep Learning) ЧИ аналізу даних акселерометричних датчиків руху або автоматичного аналізу мовлення
(3) має докторський ступінь або його еквівалент;
(4) володіє англійською (або польською) мовою.

ЯКЩО ВАС ЗАЦІКАВИЛА ПРОПОЗИЦІЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО ПРОФ. ПШЕМИСЛАВА ТОМАЛЬСЬКОГО (prof. Przemysław Tomalski) (ptomalski@psych.pan.pl) НЕ ПІЗНІШЕ 20 КВІТНЯ 2022 РОКУ.

Skip to content