dr Amadeusz Citlak

Adiunkt


Zainteresowania naukowe

  • język jako medium przekonań społecznych
  • psychologia religii
  • psychologia historyczno-kulturowa
  • psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej

 

Kariera naukowa:

1998 - 2003 – Uniwersytet Warszawski (Wydział Psychologii)
2005 - 2010 – studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN
2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (psychologia)
2012 – obecnie – adiunkt w IP PAN

 

Publikacje

 

wybrane publikacje w jęz. angielskim

Citlak A. (2022). Brentano’s psychology and Kazimierz Twardowski School: implications for the empirical study of psychological phenomena today. Psychological Research, 1-17 (DOI: https://doi.org/10.1007/s00426-022-01744-1).

Citlak A. (2022). Psychology of the Lvov-Warsaw School and the shape of contemporary Polish psychology (unfinished dialog with Brentanian tradition). Journal of the History of the Behavioral Sciences, 1-11 (https://doi.org/10.1002/jhbs.22234)

Citlak A. (2021). Psychology of religion in the theories and research of the Lvov-Warsaw School (basic achievements and developments). Archive for the Psychology of Religion, 43/1. 95-116 (DOI: https://doi.org/10.1177/0084672421990754)

Citlak A. (2021). The Oldest Psychobiography in the World (Psychobiography of Socrates in the Lvov-Warsaw School). In: Mayer CH., Fouché P.J., Van Niekerk R. (Eds.). Psychobiographical Illustrations on Meaning and Identity. Sociocultural Psychology of the Lifecourse. Palgrave Macmillan, Cham, s. 55-74 (https://doi.org/10.1007/978-3-030-81238-6_3)

Citlak A. (2021). The Psychology of the Pursuit for a Sense of Power and Structural Patterns of Biblical Social Relations. Journal of Religion and Health, 60/6, 3993-4013 (DOI: https://doi.org/10.1007/s10943-021-01241-6).

Citlak A. (2020). Group conflicts in light of the cratism theory (psycholinguistic analysis). Annals of Psychology / Roczniki Psychologiczne,23/2, 107-131 (DOI: https://doi.org/10.18290/rpsych20232-1)

Citlak A. (2019). The problem of mind and mental acts in the perspective of psychology in the Lvov-Warsaw School. Philosophical Psychology, 32/7. 1049-1077 (DOI: https://doi.org/10.1080/09515089.2019.1647410)

Citlak A. (2019). The interdisciplinary nature of Władysław Witwicki`s psychological research [in:]  A. Drabarek, J. Woleński, M. Radzki (Eds.). Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School. Palgrave-Macmillan, s. 159-176 (DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-24486-6_9)

Citlak A. (2016). The Lvov-Warsaw School – the forgotten tradition of historical psychology. History of Psychology, 19/2, 105-124 (DOI: 10.1037/hop0000029)

 

wybrane publikacje w jęz. polskim

Citlak A. (2019). Psychologiczne uwarunkowania aktów dehumanizacji. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.41/4. 105-130.

Citlak A. (2018). Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych (stereotypizacja i dehumanizacja wrogów). Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 40/4, 7-30

Citlak A. (2016). O empirycznym wykorzystaniu teorii kratyzmu W. Witwickiego. Psychologia Społeczna 11/4, 48-60.

Citlak A. (2016). O dwóch postaciach teorii dążenia do mocy: teoria kratyzmu Witwickiego i psychologia indywidualna Adlera, w: Bobryk J. (red.). Język, wartości, działania. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy psychologii, filozofii, semiotyki. Warszawa: Instytut Psychologii PAN, s. 249-270.

Citlak A. (2015). Dehumanizacja – patologia czy permanentny stan ludzkiego umysłu? Spojrzenie z perspektywy psychologii poznania społecznego. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37/1, 13-34.

Citlak A. (2015). Stereotypy w procesie dialogu religijno-kulturowego – przeszkoda i wyzwanie (perspektywa psychologiczna), w: M. Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG, s. 175-197.

Citlak A. (2014). Problem nadróżnicowania językowego grupy własnej i obcej w dokumentach historycznych. Studia Psychologiczne, 52/2,  40-57.

 

 

Skip to content