Kierunki studiów podyplomowych realizowanych w IP PAN:
(w chwili obecnej nie aktywne)

Regulamin studiów podyplomowych Instytutu Psychologii PAN