mgr Maciej Skorko

Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Stanowisko: asystent

Zainteresowania naukowe

Głównym obszarem moich zainteresowań badawczych jest psychologia poznawcza. Prowadzę badania nad wpływem treningu poznawczego z wykorzystaniem gier komputerowych na uwagę wzrokową i funkcję wykonawcze. Jestem twórcą komputerowych aplikacji badawczych wykorzystywanych w badaniach za pośrednictwem sieci Internet, eksperymentalnej psychologii poznawczej oraz w metodach bazujących na technologiach rzeczywistości wirtualnej.

REALIZOWANE PROJEKTY BADAWCZE

Obecnie realizuję projekt badawczy finansowany ze środków grantu NCN Preludium pt. „Uwarunkowania skuteczności treningu grami komputerowymi". Zasadniczym celem projektu jest poszerzenie wiedzy o procesach prowadzących do poprawy funkcjonowania poznawczego jednostki w wyniku treningu poznawczego wykorzystującego gry komputerowe. Obiektywny pomiar poziomów wykonania oraz temporalnych wzorców użytkowania gry komputerowej umożliwi systematyczną eksplorację związków pomiędzy sposobem grania a rezultatami uzyskanymi w zadaniach kryterialnych. Innowacyjnym aspektem prowadzonych badań jest próba ustalenia związków pomiędzy zachowaniami przejawianymi przez graczy w środowisku gry (podejmowane akcje, strategie) komputerowej a poprawą wykonania w testach specyficznych funkcji poznawczych. Ponad to wraz z mgr Pawłem Dobrowolskim realizuję projekt finansowany z wewnętrznych środków IP PAN pt. „Stworzenie oraz walidacja narzędzia i procedur do pomiarów referencyjnych intensywności i czasu ekspozycji bodźców oraz poprawności rejestracji czasów reakcji w badaniach psychologicznych".

PUBLIKACJE
  • Dobrowolski, P., Pochwatko, G., Skorko, M., & Bielecki, M. (2013) The Effects of Virtual Experience on Attitudes Towards Real Brands. Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking, doi:10.1089/cyber.2012.0613. online.liebertpub.com