dr Amadeusz Citlak

Jednostka: Pracownia Psycholingwistyki i Psychologii Poznawczej

Stanowisko: adiunkt

Zainteresowania naukowe
 • język jako medium przekonań społecznych
 • psychologia religii
 • psychologia historyczno-kulturowa
 • psychologia w szkole lwowsko-warszawskiej
KARIERA NAUKOWA

1998 - 2003 – Uniwersytet Warszawski (Wydział Psychologii)

1995 - 2001 – Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie

2005 - 2010 – studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN

2011 – uzyskanie stopnia doktora nauk humanistycznych (psychologia)

2012 – obecnie – adiunkt w IP PAN

PUBLIKACJE I PRACA NAUKOWA
Ważniejsze publikacje w jęz. angielskim:
 • Citlak A. (2019). The problem of mind and mental acts in the perspective of psychology in the Lvov-Warsaw School. Philosophical Psychology, 32/7.
 • Citlak A. (2019). The concept of “cratism” and “heteropathic feelings” in the psychobiography of Jesus from Nazareth
 • (psychobiography in Lvov-Warsaw School), [in:] C. Helen-Meyer, Z. Kovary (eds.). New Trends in Psychobiography. Cham: SPRINGER.
 • Citlak A. (2019). The interdisciplinary nature of Władysław Witwicki`s psychological research [in:] A. Drabarek, J. Woleński, M. Radzki (eds.). Interdisciplinary Investigations into the Lvov-Warsaw School. Palgrave-Macmillan.
 • Citlak A. (2019). Linguistic image of the non-Christian Jews in early Christian narrative as a function of inter-group conflict. Studia Religiologica 52/2-3.
 • Citlak A. (2016). The Lvov-Warsaw School – the forgotten tradition of historical psychology. History of Psychology, 19/2.
 • Citlak A. (2015). Psychobiography of Jesus Christ in view of Władysław Witwicki’s theory of cratism. Journal for Mental Changes, XXI/1-2.
Ważniejsze publikacje w jęz. polskim:
 • Citlak A. (2019). Psychologiczne uwarunkowania dehumanizacji. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem.41/4.
 • Citlak A. (2018). Psychologiczne i językowe uprzedmiotowienie obcych (stereotypizacja i dehumanizacja wrogów). Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 40/4.
 • Citlak A. (2016). O empirycznym wykorzystaniu teorii kratyzmu W. Witwickiego. Psychologia Społeczna 39/4.
 • Citlak A. (2015). Dehumanizacja – patologia czy permanentny stan ludzkiego umysłu? Spojrzenie z perspektywy psychologii poznania społecznego. Studia nad Autorytaryzmem i Totalitaryzmem, 37/1.
 • Citlak A. (2015). O możliwościach psychologicznej analizy tekstów antycznych (Chrześcijanie a Żydzi w ilościowej analizie ewangelii). MEANDER – rocznik poświęcony kulturze świata antycznego, LXX.
 • Citlak A. (2014). Problem nadróżnicowania językowego grupy własnej i obcej w dokumentach historycznych. Studia Psychologiczne, 52/2.
 • Citlak A. (2007). Spostrzeganie przestępców w warunkach zmiany społeczno-politycznej dawnego Izraela. Studia Psychologiczne, 45/2.
 • Citlak A. (2016). O dwóch postaciach teorii dążenia do mocy: teoria kratyzmu Witwickiego i psychologia indywidualna Adlera, w: Bobryk J. (red.). Język, wartości, działania. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy psychologii, filozofii, semiotyki. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Citlak A. (2016). O psychologii religii w szkole lwowsko-warszawskiej i szkole dorpackiej w pierwszej połowie XX wieku, w: Bobryk J. (red.). Język, wartości, działania. Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy psychologii, filozofii, semiotyki. Warszawa: Instytut Psychologii PAN.
 • Citlak A. (2015). Stereotypy w procesie dialogu religijno-kulturowego – przeszkoda i wyzwanie (perspektywa psychologiczna), w: M.Widy-Behiesse, K. Zasztowt (red.), Islam w Europie. Nowe kierunki badań. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie DIALOG.
Monografie i redakcje
 • Citlak A. (2016). Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu – psychologia historyczno-kulturowa w szkole lwowsko-warszawskiej. Warszawa: Instytut Psychologii PAN (ISBN 978-83-939589-7-9).
 • Citlak A. (red.) (2017). Interpretacja tekstu antycznego (inspiracje). Kraków: Wydawnictwo LIBRON (ISBN 978-83-657-0531-0).
 • Citlak A. (red.) (2019). Interpretacja tekstu biblijnego – wokół problemów wspólnoty. Kraków: NOMOS (ISBN 978-83-7688-541-4).
Granty
 • Szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy psychologii, filozofii i semiotyki (Narodowy Program Rozwoju Humanistyki – Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (11H 11 005180), w latach 2012-2016 wykonawca projektu, w roku 2016 kierownik grantu.
 • Teoria kratyzmu Władysława Witwickiego - próba weryfikacji i włączenia w nurt psychologicznych badań nad postrzeganiem społecznym i relacjami społecznymi – Narodowe Centrum Nauki, Miniatura 2 (2018/02/X/HS6/00278).