Pracownia Neuronauki Społecznej

Rola sieci neuronalnych w przetwarzaniu informacji społecznych w schizofrenii – badania z użyciem multimodalnego obrazowania mózgu (EEG/fMRI) i neuromodulacji (tDCS/EEG).

Zaburzenia poznania społecznego, czyli zbioru umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w zakresie interakcji z innymi osobami, wskazywane są jako jedna z głównych przyczyn obniżenia poziomu funkcjonowania osób chorych na schizofrenię (SCZ). Wyniki badań dotyczących neuronalnych korelatów poznania społecznego w schizofrenii wskazują, iż dysfunkcję struktur związanych z procesami rozpoznawania i wykrywania bodźców społecznych (w szczególności zaś tylnej części bruzdy skroniowej górnej (pSTS) obserwować można u SCZ również w odpowiedzi na szerokie spektrum zadań badających procesy związane z wyższymi piętrami poznania społecznego (np. rozpoznawanie emocji, EP; atrybucja stanów umysłowych, ToM). Jednocześnie, wskazuje się aktualnie, iż rola pSTS wykraczać może poza procesy percepcji społecznej (SP) i struktura ta może być kluczowym węzłem w którym scalane są informacje z różnych sieci tzw. „mózgu społecznego”. Głównym celem niniejszego projektu jest określenie roli aktywności sieci związanej z przetwarzaniem informacji społecznych dla wyższych pięter poznania społecznego w schizofrenii. W trakcie pierwszego z badań aktywność mózgu rejestrowana będzie przy pomocy nieinwazyjnych metod obrazowania mózgu pozwalających na opracowanie map aktywności neuronalnej (funkcjonalny rezonans magnetyczny; fMRI) lub też zapis przebiegu aktywności neuronalnej w czasie (elektroencefalografia; EEG). Dzięki połączeniu obu metod, możliwe będzie kompleksowe porównanie grup osób zdrowych i chorych na schizofrenię pod kątem mózgowych mechanizmów związanych z różnymi etapami przetwarzania informacji społecznych. Informacje dotyczące różnic w zakresie aktywności neuronalnej pomiędzy osobami chorymi na schizofrenię i osobami zdrowymi zebrane w pierwszym badaniu, wykorzystane zostaną w kolejnym badaniu z udziałem osób chorych na schizofrenię. Tym razem jednak do wyjaśnienia roli sieci związanej z przetwarzaniem informacji społecznych w deficytach osób chorych na schizofrenię użyta zostanie metoda nieinwazyjnej stymulacji mózgu (przezczaszkowa stymulacja prądem stałym; tDCS).