Oferty pracy w IP PAN

Konkurs na stanowisko profesora
Pracownik naukowo-techniczny
Badaczka jakościowa / badacz jakościowy w grancie Dialog
Konkurs na stanowisko profesora Instytutu
Doktorant - Sonata Bis
Postdoc - Sonata Bis
Postdoc - Sonata Bis
Asystent - Sonata Bis
Doktorant/ka w Pracowni Neuronauki Społecznej
Adiunkt Pracowni Psycholingwistycznej
Adiunkt Pracowni Osobowości
Specjalisty/ki ds. Obsługi Projektów Badawczych
Asystent w Pracowni Neuronauki Klinicznej
Asystent w Pracowni Psychologii Społecznej

Asystent

Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Pracowni Neuronauki Klinicznej. Zapraszamy osoby na wczesnym etapie kariery naukowej, które nie uzyskały jeszcze stopnia doktora.
Wymagania
• Stopień magistra w zakresie psychologii lub dziedzin pokrewnych
• Potwierdzone doświadczenie w prowadzeniu badań naukowych z zakresu neuronauki poznawczej – co najmniej jedna publikacja w czasopismach z listy JCR)
• Doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania i kierowaniu projektami badawczymi
Dodatkowym atutem będzie:
• Umiejętność programowania w środowisku Matlab lub Python
• Umiejętność analizy danych EEG i/lub fMRI
• Znajomość narzędzi do tworzenia procedur badawczych (np. Presentation)
• Doświadczenie w zakresie pracy klinicznej z pacjentami, w szczególności z osobami chorymi na schizofrenię lub badań nad mechanizmami poznania społecznego (social cognition)

List motywacyjny; CV wraz ze spisem publikacji i grantów oraz co najmniej dwa listy rekomendacyjne prosimy przesyłać do 10 września 2017 na adres: sekretariat@psych.pan.pl lub na adres Jaracza 1, 00-378 Warszawa

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Asystent

Asystent/wykonawca (2 etaty)

"Warunkowanie ewaluatywne-badania podstawowych mechanizmów powstawania i zmiany postaw."

Wymagania:

  • doktorant/ka psychologii
  • doświadczenie w prowadzeniu badań
  • dyspozycyjność
  • znajomość języka angielskiego
  • samodzielność i sumienność
  • motywacja do rozwoju swoich umiejętności i kompetencji naukowych

Opis zadań:
pomoc w przygotowaniu materiałów badawczych; rekrutacja osób badanych; prowadzenie badań eksperymentalnych; kodowanie wyników; wstępna analiza wyników
Typ konkursu NCN: SONATA BIS – HS
Termin składania ofert: 10 listopada 2016, 23:55
Forma składania ofert: dowolnie
Warunki zatrudnienia:
wynagrodzenie w formie stypendium doktoranckiego

Dodatkowe informacje:
Aplikacje powinny zawierać: CV naukowe z uwzględnieniem opisu doświadczeń w prowadzeniu badań naukowych w psychologii, list motywacyjny, list/y referencyjne (nieobowiązkowo).
Oferty proszę przesyłać drogą elektroniczną na adres: rbalas@psych.pan.pl

Instytut Psychologii PAN ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (stanowisko typu post-doc) w ramach realizacji projektu finansowanego przez NCN dotyczącego podstawowych mechanizmów nabywania postaw. Projektem kieruje dr hab. Robert Balas. Konkurs dotyczy młodych badaczy, którzy uzyskali stopień doktora nie wcześniej niż 5 lat przed terminem składania aplikacji.

Od kandydatów oczekujemy:
– doświadczenia naukowego w obszarze social cognition,
– wcześniejszych sukcesów w publikowaniu wyników swoich prac oraz pozyskiwaniu grantów badawczych,
– motywacji do rozwijania własnych kompetencji.

Oferujemy pracę w młodym i dynamicznym zespole z wynagrodzeniem na poziomie 4600 PLN brutto. Okres zatrudnienia to maksymalnie 37 miesięcy. Aplikacje zawierające CV naukowe oraz list motywacyjny prosimy nadsyłać na adres sekretariat@psych.pan.pl.

Termin aplikacji: 15 sierpnia 2016
Termin rozmów kwalifikacyjnych dla wybranych kandydatów: pierwszy tydzień września 2016

Termin rozpoczęcia zatrudnienia: max. 15 września 2016

Przesłanie aplikacji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacyjnego zgodnie z ustawą z dn. 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 1001 poz. 926 z późn. zmianami).

Dyrektor
Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk
ogłasza konkurs na stanowisko pracownika naukowo-technicznego.

Wymagania konkursowe:

-ukończenie jednego z kierunków studiów: psychologia, biologia lub zootechnika, na poziomie magisterskim;
-ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu psychologii zwierząt lub dobrostanu zwierząt;
– doświadczenie w pracy ze szczurami laboratoryjnymi i dzikimi oraz w prowadzeniu badań behawioralnych;
– umiejętność analizy danych statystycznych

Listy motywacyjne wraz z CV prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej do 20 czerwca br. na adres sekretariatu Instytutu (sekretariat@psych.pan.pl).

Dyrektor Instytutu Psychologii PAN
dr hab. Piotr Szarota

OGŁASZA

KONKURSY na stanowiska DOKTORANTÓW w projekcie badawczym:

OPIS PROJEKTU:

Zgłaszane przez pacjentów trudności z kontrolą czynności seksualnych (tj. kompulsywne: oglądanie pornografii, czynności autoerotyczne oraz korzystanie z płatnych usług seksualnych) są coraz częściej spotykane w praktyce psychoterapeutycznej, psychiatrycznej i seksuologicznej (Gola et al., 2016). Mimo, iż coraz więcej mówi się o tym istotnym problemie w środkach masowego przekazu oraz literaturze fachowej z zakresu psychoterapii, wciąż wiemy niewiele o naturze tych zaburzeń. Nieznane są przyczyny zjawiska ani jego podłoże neuronalne.
Celem niniejszego projektu jest zidentyfikowanie kluczowych neuronalnych mechanizmów leżących u podstaw kompulsywnych zachowań seksualnych oraz zbadanie czy oddziaływanie na te mechanizmy prowadzi do redukcji symptomów i skutecznej poprawy funkcjonowania pacjentów. Więcej informacji o projekcie znaleźć można na stronie www.hiperseksualnosc.pl

Badania prowadzone są pod kierunkiem dr. Mateusza Goli (Instytut Psychologii PAN / University of California San Diego) w ścisłej współpracy z dr Arturem Marchewką (Pracownia Obrazowania Mózgu Centrum Neurobiologii Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego; IBD PAN) oraz naukowcami z Zakładu Genetyki w Psychiatrii, Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Brain Center (przy Katedrze Genomiki Uniwersytetu w Bonn), Donders Institute for Brain, Cognition and Behaviour (Holandia), Yale School of Psychiatry (USA), Centre for Computational Psychiatry at Max Planck University College London (UK), jak również zespołem psychologów i psychiatrów z Warszawy.

W projekcie przewidziane są zadania badawcze z zastosowaniem metod profilowania genetycznego, strukturalnego i funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (s/fMRI) oraz analizy jakościowej i ilościowej danych zebranych podczas wywiadów psychologicznych oraz pomiarów dzienniczkowych.

Doktorant w okresie realizacji projektu otrzymywać będzie stypendium (do 2800 PLN netto)

Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela kierownik projektu –dr Mateusz Gola (e-mail: mgola@psych.pan.pl)

Termin nadsyłania zgłoszeń (mgola@psych.pan.pl) do 5 maja 2016.

Poszukujemy doktoranta z zapleczem psychologicznym i programistycznym do projektu: „Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania wobec potencjalnych kandydatów:
– ukończone studia magisterskie w latach 2011-15 (lub udział w 5 roku studiów magisterskich w roku 2015/16) z psychologii i pokrewnych
– znajomość programów statystycznych używanych w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem metod neuroobrazowania (np. SPM)
– znajomość pakietu SPSS i AMOS
– udokumentowane doświadczenie w przygotowywaniu internetowych narzędzi kwestionariuszowych
– doświadczenie w prowadzeniu wywiadów diagnostycznych
– udokumentowane doświadczenie pracy klinicznej z pacjentami
– umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym
– płynna znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie
– pełna dostępność w trakcie trwania całego projektu (do listopada 2018)
– gotowość do pracy w wybrane weekendy (soboty i niedziele) podczas zbierania danych w laboratorium

Zadania doktoranta:
– przeprowadzanie wywiadów z uczestnikami badań
– przeprowadzanie badań z wykorzystaniem skanera MRI
– pomoc w analizie danych sMRI i fMRI
– koordynacja procesu rekrutacji uczestników badań
– analiza danych behawioralnych i jakościowych
– opieka nad stroną internetową projektu www.hiperseksualnosc.pl
– przygotowywanie metod kwestionariuszowych do zbierania danych
– wsparcie w logistyce projektu
– praca w Warszawie w Laboratorium Neuroobrazowania, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego

Poszukujemy doktoranta z zapleczem matematyczno-programistycznym do projektu: „Badanie neuronalnych mechanizmów kompulsywnych zachowań seksualnych”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki.

Wymagania wobec potencjalnych kandydatów:
– ukończone studia magisterskie w latach 2012-16 (lub udział w 5 roku studiów magisterskich w roku 2015/16) z neuroinformatyki, kognitywistyki, neurokognitywistyki, matematyki i pokrewnych
– umiejętność programowania w środowisku Matlab, Phyton, lub podobnych
– dobra znajomość metod statystycznych używanych w badaniach prowadzonych z wykorzystaniem neuroobrazowania (fMRI, sMRI)
– znajomość programów statystycznych (np. R, SPSS, AMOS)
– znajomość lub gotowość nauczenia się metod modelowania strukturalnego
– umiejętność współpracy w interdyscyplinarnym zespole badawczym

Zadania doktoranta:
– Analiza danych sMRI, fMRI oraz DTI
– Zastosowanie matematycznych modeli „predictive coding” (np. Mathys et al., 2011) pod superwizją opiekunów naukowych w Polsce i za granicą
– Opracowywanie wyników
– Przygotowywanie manuskryptów publikacji
– Prezentacja wyników na konferencjach międzynarodowych
– Przygotowywanie programów do procedur badawczych
– Wsparcie w logistyce projektu
– Praca w Warszawie w Laboratorium Neuroobrazowania, Instytutu Biologii Doświadczalnej im. Nenckiego

Konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii PAN
na 4-letnią kadencję rozpoczynająca się w dniu 16 marca 2016 r.

Działając na podstawie art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 96 poz. 619) w powiązaniu z § 4 pkt. 3 oraz § 6 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 22 listopada 2010 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora instytutu naukowego Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. nr 233, poz. 1530) Komisja Konkursowa powołana przez Radę Kuratorów Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii PAN.

Konkurs składa się z dwóch etapów obejmujących:
1. ocenę formalną zgłoszeń do konkursu oraz ocenę kwalifikacji naukowych /zawodowych kandydatów na podstawie przedstawionych dokumentów;
2. ocenę wiedzy i predyspozycji kandydatów do kierowania instytutem na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej.

WYMAGANIA NIEZBĘDNE:
Kandydatem na stanowisko Dyrektora Instytutu Psychologii PAN może być osoba, która:
1. posiada co najmniej stopień naukowy doktora;
2. reprezentuje dyscyplinę nauki uprawianą w Instytucie Psychologii PAN – psychologię.
3. posiada doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w sektorze naukowym;
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5. korzysta z pełni praw publicznych;

ZGŁOSZENIE KANDYDATA ZAWIERA:
1. koncepcję funkcjonowania Instytutu Psychologii PAN opracowaną przez osobę przystępującą do konkursu w formie prezentacji multimedialnej, złożoną na nośniku elektronicznym;
2. informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników i osiągnięciach zawodowych oraz o posiadanych tytułach lub stopniach naukowych, złożoną w na piśmie w 2 egz. oraz na nośniku elektronicznym;
3. poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających:
a) przebieg pracy zawodowej;
b) posiadany tytuł lub stopień naukowy;
4. oświadczenie, że z chwilą objęcia funkcji dyrektora Instytut Psychologii PAN będzie pierwszym miejscem pracy kandydata, w którym będzie zaliczany do minimum kadrowego wymaganego do nadawania stopni naukowych;
5. oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych;
6. oświadczenie o niekaralności za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
7. oświadczenie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, z późn . zmianami);
8. poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,
9. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach konkursu na stanowisko dyrektora, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, poz. 883 z późn. zm.).

Dokumenty należy nadsyłać pocztą (w dwóch egzemplarzach) na adres: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Plac Defilad 1 tel. 22 182 60 10 z dopiskiem na kopercie: konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Psychologii PAN lub składać osobiście w siedzibie Wydziału: Wydział I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN, 00-901 Warszawa, Pałac Kultury i Nauki, pokój 2116 (21 piętro) w godz. od 9.00 do 16.00 do dnia 10 grudnia 2015 r. do godziny 16:00.

O dalszych etapach konkursu kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

Materiały informacyjne dotyczące funkcjonowania i działalności Instytutu Psychologii PAN dostępne są na stronie internetowej www.psych.pan.pl; www.pan.pl

Ogłoszenie o konkursie opublikowano w dniu 9 listopada 2015 r.
Termin składania zgłoszeń do konkursu wynosi 30 dni liczonych od dnia następującego po dniu ukazania się ogłoszenia o konkursie, tj. do 10 grudnia 2015 r. O zachowaniu terminu zgłoszenia decyduje data wpływu zgłoszenia.

KONKURS NA STANOWISKO PROFESORA ZWYCZAJNEGO

Dyrektor Instytutu Psychologii Polskiej Akademii Nauk ogłasza konkurs dla pracowników naukowych z tytułem profesora (lub jego odpowiednikiem w ośrodkach zagranicznych) na stanowisko profesora zwyczajnego.
Naukowe CV z pełnym wykazem publikacji i uzyskanych grantów prosimy nadsyłać w wersji elektronicznej do 20 marca 2016 r. na adres sekretariatu Instytutu (sekretariat@psych.pan.pl)

Wicedyrektor ds. Naukowych
Prof. nadzw. dr hab. Piotr Szarota