Doktorat z psychologii w IP PAN – tryb eksternistyczny

I. Podstawy prawne

Zgodnie z Ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20.07.2018 r. Dz.U. 2018 poz. 1668:

 1. O nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym w IP PAN może się ubiegać osoba, która:
  • posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, lub
  • posiada dyplom, dający prawo do ubiegania się o nadanie stopnia doktora w państwie, w którym go uzyskała (w szczególnych przypadkach rozstrzyga Rada Naukowa IP PAN)
  • uzyskała efekty uczenia się dla kwalifikacji na poziomie 8 PRK (sposób potwierdzenia kwalifikacji ustala Rada Naukowa)
  • uzyskała dyplom ukończenia studiów lub certyfikat potwierdzający znajomość języka obcego na poziomie B2
  • posiada w dorobku co najmniej 1 artykuł naukowy, monografię lub rozdział w monografii
  • przedstawiła i obroniła rozprawę doktorską
  • spełniła wymagania określone w regulaminie IP PAN dotyczącym nadawania stopni doktora w trybie eksternistycznym
   ( zgodnie z art 186 w/w Ustawy)
 2. Przygotowanie rozprawy doktorskiej w IP PAN może odbywać się w trybie eksternistycznym (art. 197, ust. 2 Ustawy)
II. Program wsparcia doktoratów eksternistycznych
 1. IP PAN wspiera doktorantów ubiegających się o uzyskanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym.
 2. Program wsparcia obejmuje:
  • opiekę naukową
  • konsultacje metodologiczne, statystyczne i przedmiotowe
  • dostęp do otwartych warsztatów i kursów przygotowawczych (academic writing, przygotowanie wniosków grantowych, przygotowanie koncepcji doktoratu)
  • dostęp do biblioteki, baz danych EBSCO i innych zasobów, będących w posiadaniu IP PAN
  • dostęp do oprogramowania statystycznego i badawczego
  • dostęp do sprzętu i laboratoriów
 3. Uczestnik programu realizuje indywidualny plan badawczy, uzgodniony z opiekunem naukowym. Realizacja planu podlega ocenie.
III. Warunki uznania kwalifikacji na poziomie 8 PRK w ramach programu
 1. Systematyczne konsultacje z opiekunem naukowym (zaliczenie na podstawie wykonania ustalonego wspólnie z opiekunem planu pracy)
 2. Uczestnictwo w wybranych wspólnie z opiekunem konsultacjach metodologicznych, statystycznych i przedmiotowych, oraz warsztatach i kursach przygotowawczych (min. 200 h w ciągu 4 lat)
 3. W przypadku niespełnienia warunków opisanych w punktach 1 i 2: egzaminy przedmiotowe, których zakres ustala wyznaczona przez Dyrektora komisja, na podstawie wytycznych dla poziomu 8 PRK
IV. Warunki kwalifikacji do programu
 1. Uczestnictwo w programie jest płatne
 2. Wysokość opłaty ustala Dyrektor IP PAN. W br. wynosi ona 9000 zł (płatne w dwóch ratach: I. do 31. października i II do 31. stycznia; w przypadku wpłaty jednorazowej: 8500 zł). Uczestnicy zakwalifikowani do programu dokonują też jednorazowej bezzwrotnej opłaty na wyposażenie i konserwację IP (tzw. wpisowe) w wysokości 1500 zł
 3. Opłata obejmuje:
  • koszt konsultacji opiekuna naukowego (do 60 h rocznie)
  • koszt uczestnictwa w innych konsultacjach i warsztatach organizowanych przez IPPAN (do 60 h rocznie)
  • dostęp do laboratoriów, sprzętu i oprogramowania
  • pokrycie kosztów postępowania ws nadania stopnia doktora (jeśli spełnione są kryteria opisane w punktach III.1 i III.2)
 4. Kurs przygotowawczy – “Przygotowanie konspektu pracy” jest płatny i nie wchodzi w zakres wymagań kwalifikacyjnych. Uczestnictwo w kursie przygotowawczym nie jest obowiązkowe.
 5. Kwalifikacja do programu następuje na podstawie oceny konspektu pracy
 6. Oceny dokonuje komisja powołana przez Dyrektora
 7. Wyniki są jawne. Po zakończeniu prac komisji umieszczane są na stronach internetowych IP PAN
 8. Od decyzji Komisji przysługuje odwołanie do Dyrektora
 9. O Przyjęciu na kurs przygotowawczy decyduje kolejność zgłoszeń
V. Opiekunowie naukowi

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
Rola warunkowania w nabywaniu i zmianie postaw.

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 2

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
dobra znajomość języka angielskiego; doświadczenie w realizacji projektów naukowych; samodzielność

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
kontakt osobisty

6. email – rbalas@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
Charakter i procesy regulacyjne;
Koherencja i niekoherencja osobowości a stałość i zmienność zachowania;
Typy lęku i depresji: różnice i podobieństwa na poziomie procesów psychofizjologicznych i neuronalnych

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 2

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
Biegła znajomość języka angielskiego; zainteresowania psychologią osobowości oraz psychologią różnic indywidualnych

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
kontakt osobisty

6. email – mfajkowska@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
Psychospołeczne uwarunkowania różnych form poparcia dla demokracji

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 1

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
Zainteresowanie proponowaną problematyką.
Gotowość i zdolność do uczenia się.
Znajomość nowej literatury dotyczącej współczesnej demokracji.
Znajomość języka angielskiego.
Biegłość w metodologii badań w obszarze nauk społecznych.”

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
email

6. email – kkorzeniowski@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
brak

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 1

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
zainteresowania: gender studies, queer studies, mniejszości seksualne; zaawansowana znajomość języka angielskiego

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
email

6. email – jmizielinska@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
Łączność funkcjonalna w stanie spoczynku a poznanie społeczne w schizofrenii
Wpływ subiektywnej izolacji społecznej na markery fizjologiczne przetwarzania informacji społecznych.

2. Opiekun nie jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 1

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
Doświadczenie w zakresie analizy danych EEG/ fMRI; umiejętność programowania MATLAB/R/Python, min. podstawowa znajomość metodologii badawczej z zakresu psychologii i neuronauki poznawczej i wiedza z zakresu analizy statystycznej; preferowani kandydaci z wykształceniem z zakresu psychologii/kognitywistyki/neuroinformatyki

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
email

6. email – lukasz.okruszek@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
brak

2. Opiekun nie jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 2

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
Bierna znajomość angielskiego, brak uczuleń odzwierzęcych.

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
Kontakt osobisty, poprzedzony email

6. email – wpisula@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
nie sprecyzowano

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 2

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
nie sprecyzowano

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
email

6. email – pradkiewicz@psych.pan.pl

1. Przykładowe tematy projektów doktorskich:
Pojęcie miłości romantycznej w kulturach Azji Wschodniej

2. Opiekun jest gotów przyjąć doktorantów z własnym projektem.

3. Liczba doktorantów, jaką opiekun jest gotowy przyjąć w bieżącym roku akademickim: 1

4. Warunki, jakie musi spełnić kandydat:
bardzo dobra znajomość angielskiego, bardzo dobre opanowanie warsztatu metodologicznego i statystyki

5. Preferowana forma kontaktu z kandydatami w czasie rekrutacji:
email

6. email – pszarota@psych.pan.pl

IV. Rekrutacja
 1. Nabór wniosków do programu trwa do 15 września br.
 2. Wnioski składane są w formie elektronicznej – formularz zgłoszeniowy
 3. Do formularza zgłoszeniowego należy dołączyć następujące dokumenty w formie plików pdf:
  • dyplom ukończenia studiów wyższych – odpis (oryginał należy przedstawić do wglądu w sekretariacie IP PAN) *
  • życiorys naukowy
  • dowód wniesienia opłaty na pokrycie kosztów postępowania rekrutacyjnego w wysokości 200 zł na konto Instytutu Psychologii PAN (tytułem: „opłata rekrutacyjna”): Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, al. Jerozolimskie 7, 00-955, numer rachunku: 25 1130 1017 0020 1466 9820 0002
  • dodatkowo (nieobowiązkowe): prace naukowe i popularnonaukowe, ekspertyzy, raporty, publikacje, rekomendacje itp.

  * Tegoroczni absolwenci szkół wyższych, którzy jeszcze nie obronili pracy magisterskiej, w miejsce odpisu dyplomu składają zaświadczenie o uzyskaniu absolutorium. Decyzja w sprawie przyjęcia do programu zostanie podjęta przez komisję po przedstawieniu dyplomu magisterskiego.

 4. Przewidywany termin ogłoszenia wyników rekrutacji: 30. września br.
V. Zajęcia, wykłady, kursy i szkolenia w programie

Lista proponowanych w ramach programu zajęć pojawi się wkrótce.

Terminy zajęć:
zima
I. 19-20.10.2019
II. 17-18.11.2019
III. 16-17.12.2019
IV. 11-12.01.2020
zaliczenia zajęć 01-02.02.2020

lato
I. 14-15.03.2020
II. 18-19.04.2020
III. 09-10.05.2020
IV. 06-07.06.2020
zaliczenia zajęć 20.06.2020
dodatkowy termin zaleczeń 26.09.2020

VI. Kontakt

Sekretariat Instytutu Psychologii PAN
mgr Małgorzata Maroń
email: sekretariat@psych.pan.pl
tel. 22 583 13 86 (od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:00)